© WWF Bulgaria

Централна и Източноевропейска мрежа за устойчива енергия

За какво става въпрос?


Основната цел на проект Панел 2050 е да подкрепи общностите от Централна и Източна Европа по пътя им на преход към нисковъглеродна икономика с помощта на местни пионерски организации. В рамките на проекта се създаде Централната и Източноевропейска мрежа за устойчива енергия – ЦИМУЕ (Central and Eastern Europe Sustainable Energy Network - CEESEN), която обединява различни организации от енергийния сектор в региона.  ЦИМУЕ си поставя за цел да се превърне в нов играч и партньор на енергийния пазар на ЕС. Мрежата е изградена, за да се изправи срещу предизвикателствата на устойчивото развитие в Централна и Източна Европа и пост-съветските държави. С подкрепата на партньорите в проекта и чрез широката ангажираност на ЦИМУЕ, организациите и отделните личности ще могат да започнат изгрждането на устойчиво бъдеще за техните общности.
 
Нашият призив: Присъеденете се към нисковъглеродната общност в Централна и Източна Европа! 
 

Каква е целта?


Всяка общност в Европа ще бъде нисковъглеродна общност до 2050 г. Това е заложено в Европейската енергийна стратегия, която цели да намали значително емисиите – с 80-95% в сравнение с нивата от 1990 г, и да превърне Европа във високо енергийнофективна и нисковъглеродна икономика.
 
Освен това постигането на тази цел ще даде тласък на икономическото развитие, ще създаде работни места и ще засили конкурентоспособността на Европа. За да се постигне този амбициозен план на ниво Европейски съюз, държавната администрация на национално, и особено на местно равнище, трябва да разработи енергийни политики и планове, съобразени с местните условия, с широкото участие на местни заинтересовани лица, включително частни предприятия от енергийния сектор и организации на гражданското общество. Тези политики трябва да бъдат фокусирани както върху производството на енергия от възобновямеи източници, така и върху енергийната ефективност. В Централна и Източна Европа ръстът на производството на енергия от възобновямеи източници е по-нисък от средния за ЕС. Това означава, че тези държави трябва да засилят совите усилия за постигането на амбициозната европейска стратегия. 


Към какво конкретно се стремим?

 
  • ​Ние ще идентифицираме и подкрепим местни пионерски организации, които се стремят към устойчиво развитие.
  • Ние ще създадем мрежи от местни пионерски организации, които ще разработят споделена и широко подкрепа визия за нисковъглеродни общности през 2050 г.
  • Ние ще осъществим местните визии за устойчива енергия и ще разпространяваме идеята сред други организации.
  • Ние планираме да разработим нови местни стратегии за устойчива енергия.
  • Ние повишаваме капацитета на местни пионерски организации и мрежи от заинтересовани страни.
  • Ние също така ще комуникираме с други местни общности, регионални, национални и еврепейски институции с цел заздравяване и повтаряне на модела от местни мрежи на заинтересовани страни.


Кои са партньорите по проекта?


Tartu Regional Energy Agency (Estonia)
University of Tartu (Estonia)
University of Life Sciences (Estonia)
Vidzeme Planning Region (Latvia)
IAERPA (Lithuania)
Mazowia Energy Agency (Poland)
AgEnDa (Czech)
ConPlusUltra (Austria)
Local Energy Agency Spodnje Podravje (Slovenia)
WWF Hungary
Local Energy Agency of Bucharest (Romania)
WWF Bulgaria
Balkan Development Solutions (Macedonia)