Демонстрационно внедряване на отоплителна инсталация, базирана на биомаса и слънчева енергияИзползването на биомасата като гориво е начин за паралелното решаване на екологични и икономически ... rel=
Използването на биомасата като гориво е начин за паралелното решаване на екологични и икономически проблеми
© Michèle Dépraz / WWF CANON
Изменението на климата, предизвикано от човешката дейност е едно от водещите предизвикателства пред днешното общество, сочат последните доклади на ООН. Тези заключения се подкрепят от много влиятелни международни изследователски институции и учени, в това число и Българската академия на науките, редица политически лидери и икономически структури по света.

Изводите, са че е необходимо предприемането на спешни мерки, които да доведат до сериозно намаляване на емисиите от парникови газове и въглероден диоксид.

Влажните зони са екосистемите, които имат най-голяма поглъщателна способност на въглерод. Затова тяхното възстановяване и естествено функциониране са ключови за решаването на проблема с изменението на климата.

Това е и една от целите на проект „Демонстрационно внедряване на отоплителна инсталация, базирана на биомаса и слънчева енергия в сградата на Природен парк Персина, с цел намаляване консумацията на електричество и СО2 емисиите, както и създаването на икономически механизми за възстановяване на влажни зони и устойчивото ползване на тръстиката като локален енергиен източник”. Той се финансира от програмата за малки проекти на GEF.

Дирекцията на парка е една от малкото държавни структури у нас, които внедриха алтернативна система за отопление, базирана на използването на биомаса от влажните зони (тръстика и папур), които са изцяло местен енергиен ресурс. Използването му е базирано на създаването на икономически изгодни механизми за възстановяване на влажните зони, в т.ч. блатото Кайкуша. Целта е възстановяването на природни местообитания на защитени в световен мащаб, редки видове птици.

Една от целите на проекта е сградата на дирекцията на ПП Персина да се превърне в модел, който да демонстрира някои от възможните решения за справяне с климатичните промени. Това става чрез инсталирането на малка фотоволтаична инсталация за електроенергия от слънцето, осигуряваща автономност на захранването на аквариума в сградата. Подмяната на осветлението с енергоспестяващи крушки и LED технологии е най-лесната част за намаляване на въглеродните емисии.

Най-голям резултат беше постигнат с подмяната на конвенционалната климатична системата за отопление с котле на биомаса, което използва пелети, произведени от добита от блатото Кайкуша тръстика.