Залесихме 2000 декара крайречни гори - площ, равняваща се на близо 5000 баскетболни игрища!

© WWF Bulgaria

Между 2014 г. и 2019 г. екипът ни, заедно с ИАГ и РДГ "Русе", РДГ "Пловдив", работи по проект за възстановяване на естествени крайречни гори в две защитени зони по "Натура 2000" около реките Дунав и Марица - в местностите Мартен-Ряхово, Мерич Орман и Гущерова одая. Залесихме хиляди фиданки от типични за съответните региони дървета. 

През 2019 г. почистихме мястото на някогашно незаконно сметище, намиращо се на брега на р. Марица, до град Стамболийски. Там засадихме над 12 000 фиданки от цели 8 вида: бяла върба, черна и бяла топола, полски ясен, черна елша, полски бряст, източен чинар и летен дъб. Въпреки трудностите, работата ни по новата гора край Стамболийски продължава. Нашите горски експерти попълват с фиданки и редовно обгрижват територията с плевене, мулчиране и поливане.

Важно е да възстановим крайречните гори, защото те укрепват бреговете и ограничават ерозията, поглъщат праха, подобряват качеството на водите, предпазват от наводнения и създават местообитания и биокоридори за много редки растения и животни. За съжаление, крайречните гори са унищожавани от векове насам с цел освобождаване на територии за пасища, обработваеми земи, изграждане на диги и други съоръжения. Това ги прави едни от най-редките и приоритетни за опазване горски местообитания.

Опазихме от изсичане 109 000 хектара вековни гори!

© Pavel Hubený

Само през последните 4 години WWF България проучи и картира повече от 150 000 хектара горски територии във важни райони с девствени гори като Западните Родопи, Стара планина и Средна гора. Целта е да се открият истински ценните дървета и те да бъдат опазени от отсичане. 

Точно поради тази причина през 2016 г. Министерството на земеделието и храните след дългогодишна работа с лесовъди, учени и различни организации, сред които и WWF, официално обяви 109 000 ха вековни гори за защитени от изсичане. 

Тази площ е по-голяма от всички резервати в България и е огромен успех в полза на българската природа.

Борим се с незаконната сеч

© WWF / André BÄRTSCHI

Основна дейност на експертите от WWF е проучването на множество сигнали за незаконен дърводобив, които получаваме от цялата страна, и разкриването им пред широката общественост. През годините отговорихме на стотици такива сигнали. 

Правим редовни анализи на незаконния дърводобив в България и на ефективността на мерките по контрол в горските територии. Последният такъв показа изключително притеснителни данни - ⅓ от дърводобива у нас е незаконен и генерира скрити приходи от около 150 млн. лева. В допълнение на тези финансови загуби, горите, преексплоатирани в резултат на незаконните сечи, не могат да изпълняват ефективно производствените, водоохранните и природозащитните си функции.

Създадохме приложението “Спаси гората”

© WWF Bulgaria

С нашето безплатно мобилно приложение всеки от може да подаде сигнал при съмнения за незаконна сеч. А в специално разработените от нас инструкции, може лесно да проверите законна ли е сечта или не.

Над 6100 декара общински гори получиха по-добра защита

Нашият горски екип прикани общините в страната да се погрижат за опазването на старите гори. Това са последните диви места, неповлияни от човешка дейност. В продължение на три години екипът на WWF България проучи и картира 82 000 декара стари гори на територията на 62 общини и им изпратихме резултатите с апел за действие. В резултат на тези усилия, статут на „гори във фаза на старост“ получиха вековни гори на обща площ от 6103 декара в общините Ботевград, Севлиево, Кюстендил, Трявна и Харманли. Очакваме и други общини да последват хубавия им пример.

 

Допринасяме за отговорното управление на горите

© FSC

В резултат на усилената ни работа от август 2017 г. в България влезе в сила националният FSC стандарт за сертификация на гори. С това България се нареди сред първите 3 държави в Европа (след нас са Франция и Румъния), които разработиха и въведоха национални стандарти съгласно новите изисквания на Съвета за стопанисване на горите (FSC). 

Стандартът FSC е правилник за отговорно стопанисване на горите. Той обхваща съхраняването на природата и гарантира спазването на правата на работниците в горските стопанства и опазването на обектите от културно-историческо значение. 

Проведохме обучения на 200 души, заети в горски предприятия. Разказахме за принципите и критериите на FSC сертификацията, изискванията и процедурите. Обсъждахме ценни за природата и животните гори и как те да се управляват така, че редки и застрашени от изчезване видове да имат шанс да оцелеят и да увеличат числеността си.

Създадохме уникална по рода си GIS платформа на българските гори

© WWF

 Горската ГИС-платформа на WWF е уникална по рода си и има за цел да ви даде възможност да откриете и опознаете старите гори в България. Разгледайте я тук: gis.wwf.bg/mobilz