WWF: В НП „Пирин“ се провеждат необмислени санитарни сечи | WWF

WWF: В НП „Пирин“ се провеждат необмислени санитарни сечиPosted on 19 December 2019
Санитарни сечи в Пирин
© WWF
Санитарните сечи се провеждат в стопанските гори при наличие на повреди, причинени от естествени фактори. В този случай дърветата се отсичат с цел подобряване здравословното състояние на насажденията и предотвратяване на опасността от масово развитие на вредители. Само че...
 
... законодателството за стопанските гори не важи за националните паркове и резерватите!
 
Основната цел на тези защитени територии е опазването на екосистемите и естествените процеси, които протичат в тях. А ветроломите, снеговалите и свързаното с тях развитие на корояди и съхнене на част от от дърветата  са напълно естествени процеси. Оставени без лесовъдска намеса, в тези места постепенно тръгва младата гора. За щастие, в България има такива зони, част от коити са обект на научни изследвания. Сред тях са резерват „Бистришко бранище“ на Витоша, както и резерват „Парангалица“, където след ветровал през 1983 г. мъртвата дървесина не е отстранена и гората се възобновява по ествествен начин вече десетилетия наред.
 
Санитарни сечи в Национален парк „Пирин“
 
Според плана за управление на НП „Пирин“ санитарните сечи са допустими във всички зони с изключение на резерватната и зоната за ограничаване на човешкото въздействие. Като част  от работата си по опазване на парка природозащитната организация WWF направи проверка на санитарните сечи в него за периода между 2010 и 2019 г. Тя се основава на публична информация от регистъра на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Проверката показа, че :
 
  • от януари 2010 до юли 2019 г. МОСВ е съгласувало санитарни сечи в парка с обем над 25 000 м3;
  • в почти всички случаи са предвидени дейности за премахване на  дървета, увредени от снеголом, ветролом, корояди и коренова гъба;
  • изключение са съгласувани дейности за премахване на дървета, пречещи на инфраструктура (канали, пътища и пътеки);
  • в нито един от случаите МОСВ не разпорежда извършване на оценка на съвместимостта на тази дейност със защитена зони „Пирин“.
 
На базата на информацията от писмата на МОСВ експертите на WWF създадоха обобщена карта на горските подотдели, в които са разрешени санитарните сечи. Според нея:
 
  • са засегнати площи от зоната за туризъм и зоната за сгради и съоръжения, но се засяга и зоната за ограничаване на човешкото въздействие;
  • са засегнати отдели по границата на резерватите „Баюви дупки – Джинджирица“ и „Юлен“;
  • в много от отделите е имало влизане за санитарни сечи неколкократно през периода.
 
До какви изводи стигнахме?
 
1. Чрез необмислени санитарни сечи се премахват мъртви дървета, които са част от местообитанията на редица видове и изпълняват функции на убежище и хранителна среда. Има бръмбари, чиито жизнен цикъл зависи изцяло от гниеща дървесина като например алпийската розалия, смятан за най-красивият бръмбар у нас. Кълвачите се хранят с насекоми в дървесината, а издълбаните от тях дупки се превръщат в хралупи, използвани от катерици, прилепи и различни видове птици.
 
2. Наред с масовия туризъм и пашата на едър рогат добитък безпокойството се обособява като сериозна заплаха за дивите животни. А горите на Пирин са обитание на най-редките видове кукумявки в България – пернатонога и врабчова, както и на екзотичните трипръст и белогръб кълвач.
 
3. Популациите на ключови видове като мечка и дива коза са в неблагоприятно състояние. Отчетено е също и влошаване качеството на местообитанията на видове като вълк и глухар. Въпреки натрупването на научни данни по този въпрос, мерки не се взимат.
 
4. Необходима е проверка на санитарните сечи, проведени в зоната за ограничаване на човешкото въздействие, тъй като те не са позволени от плана за управление на парка.
 
Какво прави WWF?
 
За съжаление, санитарните сечи често са допускани без нужната законова предпоставка, а именно наличието на сериозен риск за горските екосистеми на територията на парка. Според проверката МОСВ не осъзнава, че голяма част от лесовъдските подходи, приложими за много горски територии, не са съвместими с целите на националните паркове.
 
Затова WWF заведe съдебно дело срещу едно такова разрешение за санитарна сеч в НП „Пирин“. Дългосрочната цел е да се промени практиката и там да бъдат допускани само сечи, свързани с премахване на дървета, представляващи реална опасност за посетителите и инфраструктурата или създаващи риск от масово разпространение на вредители, които излагат на риск мащабни горски площи.


- - -
Помогнете ни да опазим българските гори!

Подкрепете коледната инициатива на WWF за създаване на нови, истински гори, с sms абонамент с текст на латиница DMS GORA на 17777 (за всички мобилни оператори). Цената на месечното дарение е само 5 лв.
Санитарни сечи в Пирин
© WWF Enlarge
Санитарни сечи в Пирин 2
© WWF Enlarge
Санитарни сечи в Пирин 3
© WWF Enlarge
Санитарни сечи в НП Пирин за 2019 г.
© WWF Enlarge
Санитарни сечи в Пирин 4
© WWF Enlarge
Санитарни сечи в Пирин 5
© WWF Enlarge