Как да сложим край на престъпността в горите? | WWF

Как да сложим край на престъпността в горите?Posted on 08 March 2021
Незаконна сеч край Сеславци
© WWF
Престъпленията в областта на горското стопанство се превръщат във все по-сериозна заплаха за околната среда. По данни на Интерпол, всяка година те генерират оборот от над 100 милиарда евро от международна търговия с незаконно добит дървен материал. Въпреки огромните си мащаби, горската престъпност може да бъде ограничена чрез обединяване на техническата експертиза на неправителствените организации с опита на правоприлагащия сектор. Това беше заключението от международния виртуален семинар, организиран от природозащитната организация WWF с участието на Програмата за екологична сигурност на Интерпол, TRAFFIC и Client Earth. Участниците изразиха увереност, че съвместните им усилия биха довели до изготвянето на по-ефективни закони и би мотивирало политическите лидери да се борят по-настоятелно срещу проблемите с незаконните сечи.
 
Семинарът събра представители на неправителствени организации, активни граждани и журналисти, които се интересуват не само от темата за нелегалния дърводобив у нас, но и като цяло от престъпността срещу дивата природа в регииона на Източна Европа.
 
Проучване, базирано на анкети и интервюта и проведено от WWF на територията на България, Румъния, Сърбия и Украйна, показва, че проблемите, с които се сблъскват държавите в източноевропейския регион в борбата си срещу бракониерските сечи, са доста сходни. Въпреки че този тип престъпления се възприемат като един от основните рискове пред околната среда и водят до укриване на данъци, реалните мащаби на явлението все още не са известни. Пълните данни засега са неясни, като съответно липсва методология или стратегия за борба срещу този тип престъпност.
 
Предстарвители на Интерпол обърнаха внимание на различните етапи от веригата за доставки на дървен материал, през които преминава престъпната схема. Те започват от получаването на фалшиви позволителни за сеч и свършват с пласмента и продажбата на готовите дървени продукти:
 
  • Позволителни за сеч – те могат да бъдат получени незаконни чрез измама, подкуп, както и чрез пробив в сигуността на киберсистемата на органа, който ги издава;
  • Дърводобив – сечта може да бъде извършена в защитена територия без разрешение или да надхвърли границите на подотдела;
  • Транспорт – може да се осъществи без транспортен билет, чрез използване на един и същ билет за различен вид дървесина, както и чрез подкупване на длъжностни лица с цел безпрепятствено преминаване през контролно-пропускателните пунктове;
  • Преработка – „пране“ на дървен материал чрез смесването на легално и нелегално добит такъв. Наблюдава се и некоректно деклариране на количеството дървесина, постъпващо впредприятията за преработка на дървесина;
  • Износ – неточно деклариране на вида на дървесината с цел избягването на високи данъци, липса на сертификати за CITES, както и многократното използване на стари разрешителни;
  • Внос – некоректно деклариране на произхода, вида и количеството дървен матириал, липса на сертификати и лицензи, както и на подходящи разрешителни;
  • Вътрешна търговия – злоупотреба с нормативни пропуски в законодателството;
  • Продажба – готовите продукти са продават без или с фалшив сертификат, както и с фалшива декларация за вида и произхода на дървесината, от която са изработени.

Днес държавите в региона имат на разположение няколко технологични инструмена за борба с нелегалните практики за дърводобив: GIS платформи, мобилни приложения, онлайн портали като wildlifetradeportal.org, resourcetrade.earth и trade.cites.org. Също така те могат да разчитат на подкрепа от страна на правоприлагащия сектор, както и на сертификационния орган FSC, на който също могат да бъдат докладвани престъпления в горскостопанския сектор. Но за да бъдат тези технологии по-ефективни е необходимо по-тясно сътрудничество между институциите.

Семинарът, който провокира дебати по всички тези неотложни за решаване въпроси, беше част от проекта „Forest Crime“, финансиран от Европейския съюз, за да спре незаконния дърводобив и незаконната търговия с дървесина в страни като България, Румъния, Словакия, Украйна, Белгия и Франция.
Незаконна сеч край Сеславци
© WWF Enlarge