WWF се бори срещу незаконната сеч в България | WWF

WWF се бори срещу незаконната сеч в БългарияPosted on 27 January 2021
Въздушни кадри на гора, подложена на нерегламеннтирана сеч
© WWF
Горите са най-големите складове за въглероден диоксид след океаните и играят ключова роля за климата на планетата. Безразборното им изсичане води до изпускане на огромно количество въглероден диоксид в атмосферата, което допринася за климатичните промени. Освен че ни осигуряват ресурсите, необходими за нашето оцеляване, като храна, вода, въздух и суровини за лекарства, горите имат и важно стопанско значение.
 
За съжаление обаче, годишният обем на незаконната сеч в България достига 2,4-2,7 млн. плътни куб. м. или между 1/4 и 1/3 от общия добив. Това се отбелязва в анализа на природозащитната организация WWF върху незаконния дърводобив у нас, представен официално през 2018 г. Той разкрива различните схеми за незаконен дърводобив, обхващащи периода от маркирането на дърветата за сеч до продажбата и извозването на добития дървен материал. Основните незаконни дейности са свързани с отсичане на дървета без печат, извършване на сечи без разрешително, транспортиране на дървесина без съответния документ, както и манипулиране количеството и качеството на добития материал.
 
„Годишно чрез незаконния добив на дървесина сивият сектор в горското стопанство генерира скрити приходи от около 150 млн. лева. Освен че водят до колосални финансови загуби, сечите възпрепятстват горите в ефективното изпълняване на техните производствени, водоохранни и природозащитни функции“, обяснява Добромир Добринов, експерт по природозащитно законодателство във WWF. „Всичко това води до сериозни екологични последици като промяна на местообитанията, прекъсване на важни биокоридори, загуба на видове, ерозия на почвата.“
 
На терен
 
За да подпомогне горските служители в тяхната дейност, екип на WWF се присъедини към експертна група на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) в серия от съвместни инспекции по стопанисване, опазване и извеждане на сечи. Целта на инициативата, стартирала през 2018 г., е да се подобри качеството на добива на дървесина и контрола над горските територии, особено тези, определени като „гори във фаза на страост“, в които всякаква човешка намеса е изрично забранена.
 
Спаси гората
 
Като част от работата си по опазването на горите природозащитната организация WWF разработи и мобилното приложение „Спаси гората“. С негова помощ вече всеки може да подаде сигнал ако стане свидетел на незаконни дейности или природни бедствия в гората. Приложението може да бъде изтеглено безплатно от Google Play или от сайта на WWF.
 
„Мобилното приложение позволява само с няколко кратки стъпки да бъде подаден сигнал до компетентните органи при съмнения за незаконни дейности в горите. То е предназначено за публично ползване от всички хора, загрижени за опазването на дивата природа у нас. Разработването му беше подкрепено от Изпълнителна агеници по горите (ИАГ) и се превърна в обща инициатива за борба с нелегалната дейност в българските гори“, разказва Нели Дончева, главен експерт в отдел „Гори“ на WWF. Сигналите ще постъпват автоматично в звеното на системата 112 към ИАГ и на специално създаден за тази цел електронен адрес. 
 
Как се подава сигнал?
 
Приложението дава възможност за подаване на три типа сигнал: за незаконна сеч, за камион с незаконна дървесина и за природно бедствие. След избора на сигнал, системата ни напомня да включим GPS-а на мобилното устройство, за да посочим точното си местоположение. Налична е и опция за прикачване на медийни файлове като снимки, видео или звукозапис. След това трябва да опишем накратко сигнала в специален прозорец на приложението, да въведем дата и контакти за обратна връзка. Ако поради липсата на интернет покритие не можем да изпратим сигнала в момента, това може да стане на по-късен етап, като в този случай трябва да използваме опцията „Запази“. Бутонът „Изпрати сигнал“ е последната стъпка от процеса.
 
Горите в България на онлайн платформа
 
Освен на мобилното приложение специалистите от WWF разчитат и на уникалната публично достъпна GIS платформа за горите. В нея се съдържа детайлна информация за горите у нас – тяхната площ, средна възраст, основния дървесен вид, позволително за сеч и т.н. Всичко това, както и техническите функционалности на платформата, позволяват на експертите на WWF да следят дали се провеждат нерегламентирани сечи. Такива проверки може да извърши всеки гражданин, който разполага с интернет и желание за това. През 2018 г. платформата за горите беше актуализирана с нови данни, функционалности и дизайн. Днес тя вече позволява търсене по зададен номер на отдел и подотдел. В резултат тя провокира все по-голям обществен интерес. Статистиката сочи, че всеки ден платформата посещават средно по няколкостотин души. 
 
Заплаха за природата, но и за хората
 
Освен, че са предпоставка за значителни екологични рискове, престъпленията срещу природата са и третата най-доходоносна криминална дейност в света. Предхождана единствено от наркотрафика и фалшификациите, тя генерира приходи от 280 млрд. долара годишно. По данни на Интерпол, най-голям дял от тях, между 51 и 152 млрд. долара – се падат на нелегалния дърводобив, който включва незаконната сеч, транспортирането, преработването и износа на дървения материал, както и прането на пари. Много често, в световен мащаб, тези престъпления са пряко свързани с други престъпления – като трафик на наркотици и хора и могат да доведат до насилие и дори убийства. 
 
Затова WWF работи по изграждането на мрежи от широк кръг партньори, които да разкриват актовете на горска престъпност и да реагират адекватно. Основна роля в тях играе обединяването на експертния опит на правоприлагащите органи с практическия опит на WWF в работата с дърводобивните компании. Стратегиите за подобряване ефективността включват обмен на информация, изграждане на капацитет и провеждане на съвместни разследвания. WWF цели също и да превърне гражданското общество в надежден и добре осведомен партньор на властите в борбата с незаконния дърводобив.
 
„Престъпленията срещу околната среда, в това число и престъпленията в горите, са международен проблем. За нас е изключитело важно да обединим експертизи, за да се преборим с тези престъпления“, уверява Йоханес Цанен от WWF Германия. „Резултатите от тази съвместна работа ще се превърнат в основа за обучение на служители в полицията и митниците, на прокурори, съдии и органи, отговорни за опазването на околната среда, а също и ще послужат като база за актуализиране на свързаното с горите законодателство.“
 
Предизвикателството е особено сериозно, тъй като делът на организираната престъпност в сферата нараства. Чрез корупционни практики, измама и фалшифициране на документи нелегално добитата дървесина все по-често прониква на пазара за дървен материал. Поради избягването на разходи като плащане на данъци, лицензи и разрешителни, нерегламентирана дървесина наводнява пазара и потиска световните цени, което води до съществени загуби за компаниите, които се стремят да произвеждат дървен материал в рамките на закона. 
 
Незаконният дърводобив е немалка заплаха в страните от Дунавско-Карпатския регион, сред които и България. Тя не само застрашава местните икономики, но и излага на риск голяма част от последните стари гори в Източна Европа.
 
Въздушни кадри на гора, подложена на нерегламеннтирана сеч
© WWF Enlarge
Сечище, документирано от екип на WWF
© WWF Enlarge
Подредени дървени трупи
© А. Бърдаров Enlarge
WWF на теренна проверка по сигнал за незаконна сеч
© WWF Enlarge
Камион, превозващ дървесина
© П. Шурулинков Enlarge
Бракониерска сеч
© WWF Enlarge
Сечи край Сеславци
© WWF Enlarge
Как изглежда терена след незаконна сеч
© WWF Enlarge
Контролна горска марка
© WWF Enlarge
Червена марка
© WWF Enlarge