Кампания ЖИВИ РЕКИ

© WWF

Кампания Живи рекиВсички ние се нуждаем от вода, за да оцелеем. Но без здрави реки, езера и влажни зони, няма вода.

Източниците на вода в Европа са защитени от законите на ЕС. Днес обаче се правят опити тези закони да бъдат отслабени. Не трябва да допуснем това да се случи.

Европейската комисия Ви дава възможност да заявите мнението си чрез общественото допитване. Това е вашият шанс, като граждани на Европа, да заявите на правителствата, бизнеса и институциите, че трябва да запазят водния ни закон силен.

От WWF подготвихме отговора, който най-добре ще гарантира, че законът е запазен. За да го изпратите на Европейската комисия от Ваше име, моля, попълнете данните си и кликнете върху "Участвайте".

Благодарим Ви, че подкрепихте кампанията Живи реки! Включете приятели, разпространете я - всеки глас е важен.

Дайте глас за водата на Европа

Според последните данни 60% от реките, потоците, езерата и влажните зони в Европа не са в добро състояние. От поколения насам ги унищожаваме, замърсяваме и използваме прекалено много вода безотговорно.

Ако продължим по този начин, това ще засегне всичко - от малките неща в ежедневието ни, които приемаме за даденост, до цели индустрии. Ще се отрази и върху безбройните видове, които се нуждаят от тези екосистеми, за да оцелеят. Законът на Европейския съюз за водите защитава нашите водоизточници, но сега правителствата искат да го отслабят.

Време е за действие - използвайте формата по-горе, за да поискате от Европейската комисия да запази и прилага добре закона за водите.
 

Всеки има своя принос, но нашите правителства позволяват реките, езерата и влажните зони да бъдат експлоатирани по начини, които причиняват трайна вреда. Например язовирите и други речни прегради (като водноелектрически централи, диги и т.н.) пречат на естествения поток на реката и спират възпроизвеждането на видовете. Неустойчивото земеделие замърсява и използва много вода.

Чрез Водната директива на Европейския съюз правителствата се съгласиха да сложат край на това унищожение - но те не успяха да изпълнят обещанията си. И за да направят нещата още по-лоши, сега искат да отслабят закона.

Време е за действие - използвайте формата по-горе, за да поискате от Европейската комисия да запази и прилага добре закона за водите.

Няма как да спрем загубата на водното ни богаство без строго законодателство. В Европа имаме закон, който защитава нашите реки, езера, влажни зони, потоци, крайбрежни и подземни води - Рамковата директива на ЕС за водите. Тя осигурява и бъдещето на водата - замърсените и увредени водни запаси трябва да бъдат възстановени в добро състояние и то не по-късно от 2027 г.

Но, докато четете това, много правителства се опитват да отслабят закона. Това ще бъде тежък удар за реките и езерата ни, и за всичко и всички, които зависят от тях.

Време е за действие - използвайте формата по-горе, за да поискате от Европейската комисия да запази и прилага добре закона за водите.

България е сравнително бедна на повърхностни водни ресурси. Те съставляват едва 0.3% от територията на страната ни, което я нарежда сред държавите с най-малък ресурс в световен мащаб.
За сметка на това обаче България попада в географски ширини, които са чувствителни към климатичните промени. Това оказва съществено влияние върху динамиката и количеството на валежите и се отразява пряко върху хидрологичния режим на реките.
За съжаление, опазването на водните ресурси не е много популярна тема у нас. Свикнали сме да приемаме водата за даденост без да осъзнаваме, че този толкова ценен ресурс е ограничен и подложен на огромен натиск, в резултат от прекомерната му употреба и негативните последици от климатичните промени.
Точно заради това прилагането на Рамковата директива за водите (РДВ) и постигането на целите към 2027 г. са от изключително важно значение.
 

Като страна членка на ЕС България следва РДВ, но към момента изпълнява малка част от заложените в нея мерки. Това води до ниска ефективност и забавяне в постигането на целите към 2027 г.
След ограничаването на индустриалното производство и намаляването употребата на пестициди и торове в земеделието се наблюдава подобрение в качеството на речните води. Въпреки това все още сме далеч от постигане на заложените цели. Затова изграждането на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води в по-малките населени места продължава. За съжаление обаче, не се обръща внимание на пречистването на индустриалните води, които всъщност са най-големият замърсител.
Още по-голям проблем е липсата на ясна методика за определяне на минималните водни количества, които трябва да поддържат живота в долните течения на реките, преградени от съоръжения. Това създава трудности при експлоатацията на язовирите и управлението на водните ресурси.
 

Изграждането на преградни хидротехнически съоръжения, като язовирни стени, бентове и баражи оказва силно негативно влияние върху речните екосистеми. Те задържат наносите и създават условия за локални наводнения или засушавания в зависимост от сезона.
Това води и до застрашаване на ценни видове и хабитати. Типичен пример са малките водноелектрически централи (ВЕЦ), които прекъсват речното течение, а с него и възможността за миграция и размножаване на рибите.
Много от изградените у нас малки ВЕЦ-ове не разполагат със съоръжение тип „рибен проход“, което е в директно нарушение на РДВ и нанася непоправими щети на речните екосистеми. Към момента няма действаща наредба за изграждане на такива съоръжения, а наличните работят само за определени видове риби.
В България има стотици изоставени или неработещи преградни съоръжения, които могат да бъдат премахнати, но това не се случва поради неуредена нормативна уредба.

Рамковата директива за водите (РДВ) цели подобряването както в количествено, така и в качествено отношение на всички водни обекти на територията на ЕС до 2027 г.
РДВ поставя основите на дългосрочното и устойчиво използване на водите като същевременно създава условия за съхраняване на речните екосистеми и опазване на стопански значими видове.
РДВ задава еднаква посока за всички страни членки на ЕС, но и дава възможност на всяка от тях сама да управлява своите ресурси по начин, гарантиращ постигането на заложените цели.
РДВ обръща сериозно внимание на питейните води и създава механизми за по-рационалното използване на сладките води.
РДВ е отговорна за значителен, макар и все още недостатъчен, напредък за подобряване състоянието на повърхностните водни тела.