Правила на томболатаПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА

(в сила от 17.03.2014 г.)

I. Период и условия за участие в томболата

1. Томболата се организира от сдружение ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България, рег. на 13.03.2006 г. по дело 2763/2006 в СГС, БУЛСТАТ 175054080, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Иван Вазов“ 38, ет. 2.

2. В томболата могат да участват всички, които регистрират своя отговор на въпроса „Какво правите за природата?“ и имейл адрес на интернет страница www.wwf.bg в периода от 00:00 ч. на 17 март 2014 г. до 23:59 ч. на 1 май 2014 г.

3. Служители на ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България, и членове на техните семейства нямат право на участие в томболата. В случай, че такива лица бъдат изтеглени в томболата, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши.

II. Описание на наградите

1. В томболата ще бъдат раздадени следните награди:

а) 10 плюшени играчки (рис и панда);

б) 10 тениски с логото на WWF;

в) 10 чаши с логото на WWF;

г) 10 магнита за хладилник.

III. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

1. Всеки, който отговаря на условията по т. 2 и 3 от Раздел I, автоматично става участник в томболата и се включва в тегленето на наградите по Раздел II.

2. Участниците в томболата могат да спечелят само една награда.

3. Тегленето на наградите ще бъде извършено на 7 май 2014 г. в офиса на сдружение ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България, в гр. София, п.к. 1000, ул. „Иван Вазов“ 38, ет. 2.

4. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду участниците в томболата. Резултатите от тегленето на наградите се констатира от комисия, съставена от представители на ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България.

5. Печелившите участници ще бъдат обявени на 8 май 2014 г. на интернет страница www.wwf.bg. Те ще бъдат уведомени и чрез имейл адресите, посочени от тях при регистрацията им в томболата, не по-късно от 10 май 2014 г.

6. В случай, че даден участник е посочил невалиден имейл адрес или при липса на отговор от страна на участник в рамките на 10 /десет/ работни дни от изпращане на уведомлението по т. 5, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш. Друг печеливш се изтегля и в случай, че даден участник откаже да получи наградата си.

7. Начинът и времето на получаване на наградата се уточняват допълнително между служител на ВВФ и печелившия участник.

8. Получаването на наградата се удостоверява с протокол, подписан от служител на ВВФ и от печелившия участник, в който последният се индивидуализира посредством личните си данни. В случай, че лицето откаже да подпише протокола, се счита, че се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

9. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

За повече информация относно томболата:
Имейл: kampania@wwfdcp.bg
Тел.: 02/987 24 6702/987 24 67