Заплахи за вековните гориGlaucidium in a Bulgarian forest rel=
Glaucidium in a Bulgarian forest
© Andrey Ralev
Въпреки общопризнатото консервационно значение на вековните гори, Европейската стратегия за опазване на растенията (2008-2014) посочва, че докато горската площ в Европа се увеличава, старите нестопанисвани гори извън строго защитените територии са заплашени от интензивно изсичане.

Според учените сред основните причини за увеличаване на броя на застрашените горски видове са изсичането на вековните гори и неустойчивото управление на стопанисваните гори, свързано с поддържането на ниски нива на мъртва дървесина, както и загубата и деградацията на естествените горски местообитания.
В България старите нестопанисвани гори извън резерватите и националните паркове представляват само 2 % от всички български гори, като половината от тях се изсичат в момента или са предвидени за изсичане и превръщане в стопанисвани гори през следващото десетилетие.

Увеличаващата се заплаха за вековните гори произтича и от новата политика на правителството да инвестира все повече средства за изграждането на нови горски пътища с цел "усвояването" на старите нестопанисвани гори в недостъпните високопланински басейни. 
 
© WWF DCP
The EU has a responsibility to assist new member states to stop illegal logging.
© WWF DCP