Как да спасим вековните гориMap of old growth forests in Bulgaria rel=
Map of old growth forests in Bulgaria
© WWF DCP BG

Три стъпки за опазване

Спасяването на вековните гори в България и запазването им като природно наследство за бъдещите поколения зависи от всеки един от нас и от волята ни как да бъдат управлявани българските гори.

За постигането на тези цели WWF вече 15 години подпомага прилагането на независима и надеждна горска сертификация в България, която е доказан инструмент в световната практика за стимулиране на отговорното управление на горските ресурси и опазването на биологичното разнообразие.

Тре са актуалните стъпки за опазването на вековните гори:

1. Установяването, картирането и популяризирането на оцелелите вековни гори в България.

2. Кампания за прилагане на законовите мерки за запазване на вековните гори - държавна и общинска собственост.

3. Кампанията "Осинови гора" за финансово обезщетяване на частни горовладелци, които не желаят да изсичат вековните си гори.
Немалка част от вековните гори в България са оцелели до днес благодарение на много български лесовъди, учени, природозащитници и представители на туристическите и ловни организации, които са положили усилия да защитят най-забележителните вековни гори в резерватите и национални паркове на България. Друга част от вековните гори са се запазили в недостъпни планински басейни и някои вододайни зони.

Днес опазването на вековните гори и свързаното с тях биологично разнообразие е поставено като приоритетна цел в редица международни политически инициативи, по които България е страна, като например Министерската конференции за опазване на горите в Европа от 1993 г., Общоевропейската стратегия за биологичното разнообразие и ландшафта, приет на Министерската конференция “Околна среда за Европа” през 1995 г., както и в Плана за действие за горите в Европа на Европейската комисия от 2006 г.

На национално ниво възможност за спасяването на вековните гори предоставят законови инструменти като директивите на Европейския съюз за опазване на природните местообитания и за опазване на дивите птици, транспонирани в Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите.

Въз основа на тези закони, през 2011 г. в България е одобрена специална система от режими за устойчиво управление на горите в Натура 2000, където е включено изискване поне 10 % от територията на всяко горско местообитание да бъде отделена за осигуряване на гори във фаза на старост, за да се постигне благоприятно природозащитно състояние на конкретното природно местообитание и свързаните с него видове.
Virgin forests have survived because of their inaccessibility and the low economic value of the ... 
© Mircea Struteanu
Virgin forests have survived because of their inaccessibility and the low economic value of the wood coming from the old trees.
© Mircea Struteanu