Гората не е само дървесинаСъбирането на подписи приключи!

Благодарим на всички над 70 хил. души, които подкрепиха петицията в интернет и на хартия
Вашите подписи помогнаха на WWF да настоява за включването на важни текстовете в новия закон за горите, който влезе в сила на 8 април 2011 г.

Национална петиция

Замените на гори са концентирани край планинските курорти и по Черноморието 
© Michel Gunther
Замените на гори са концентирани край планинските курорти и по Черноморието
© Michel Gunther

До председателя на Народното събрание на Република България,
До министър председателя на Република България

Уважаема г-жо председател на Народното събрание,
Уважаеми г-н министър председател,

Една трета от територията на България е гори и едва 4% от тях са недокоснати от човешка дейност. Горите ни дават много повече от дървесина. Те опазват водата, която пием, пречистват въздуха, който дишаме, спират ерозията и свлачищата. Българската гора е убежище за 43 световно застрашени вида растения и животни.

Горите на България трябва да се опазват и стопанисват добре. Сега на гората се гледа само като на място за добив на дървесина. Всяка минута в България 10 м³ дървета се отсичат и превръщат в дървен материал.

Затова настоявам:

Да се приеме нов закон за горите, с който да се въведат справедливи плащания за ползите, които горите предоставят извън дървесината. Така няма да се налагат много от сечите, ще се подобри финансирането на горите и ще се подпомогнат горските стопани.

Да се създаде силна и отговорна горска администрация с достатъчно познания, подобаващо заплащане на труда и възможности за дългосрочно професионално развитие. С новия закон за горите да се разделят контролните от стопанските функции в държавната горска администрация, както е в Европейския съюз. Това ще ограничи корупцията и незаконните действия като сечи и бракониерство.

Да се сертифицират горите в България по международната система FSC, приета в над 90 държави. Това ще подобри контрола в горите и ще ограничи незаконните сечи.

Законът да гарантира и опазването на най-старите естествени гори, които сега не са защитени.

С уважение: