Кампания For Sale (2006)Защитете защитените територии

 
© Central Balkans National Park
Туристи в Централен Балкан
© Central Balkans National Park
Най-ценните и красиви природни места в България са подложени на постепенно унищожаване.

Защитените територии – национални и природни паркове, резервати и защитени местности - и бъдещите места от европейската екологична мрежа Натура 2000 се увреждат чрез застрояване, изсичане или пресушаване.

В планините се правят все повече планове за ски курорти, а Черноморското крайбрежие се превръща в бетонен комплекс.

Често пъти тези намерения и действия драстично нарушават българското и международното природозащитно законодателство.

Като най-ярки случаи избрахме Странджа, Рила и Пирин, защото всички вие ги познавате. Примерите за проблеми обаче са много повече.

Кампанията "For Sale - Защитете защитените територии" протече през есента на 2006 г. През декември 2007 г. WWF и рекламната агенция Ogilvy & Mather Sofia взеха златна награда от първия български конкурс за ефективност на рекламата Effie с тази кампания.