Природа и бизнес | WWF

ПРИРОДА И БИЗНЕС

КОЛКО СТРУВА ПРИРОДАТА?

Екосистемите подпомагат живота на растенията и животните и поддържат равновесието в природата. Когато функционират добре, те носят и множество ползи за хората. Тези ползи са материални – осигуряване на основни стоки като храни и горива, и духовни – като естетически привлекателните пейзажи, на които всички се наслаждаваме.

Днес чрез дейността си ние често експлоатираме природните ресурси и оказваме влияние върху способността на екосистемите да ни предоставят своите полезни услуги. Вижте повече в специалното издание на Темата на Нова.

Затова целта е опазването на природата да води до икономически напредък, а икономическият напредък да не застрашава природата.

Опазването на природата и икономическото развитие могат да вървят ръка за ръка и всички да печелят от това. Ето и един от примерите за това...

ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА

© БФБ

На 23 май 2016 г. европейският комисар по околна среда Кармену Вела отличи българския природозащитен проект „За Балкана и хората“ с наградата „Натура 2000“ в категорията „социално-икономически ползи“.
 
„За Балкана и хората“ се изпълнява в партньорство от български и швейцарски организации: Фондация за биологично земеделие „Биоселена“, Асоциация на парковете в България, Българска фондация „Биоразнообразие“, WWF България, Българско дружество за защита на птиците, 4 швейцарски организации – „Про Натура – Швейцария“, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE, както и Министерството на земеделието и храните чрез Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. „За Балкана и хората“ се осъществява с финансовата подкрепа на Българско-швейцарската програма за сътрудничество.

© WWF България

СРЕДНОСТАРОПЛАНИНСКА ОВЦА

Сред основните дейности на WWF е опазване на земеделските земи с висока природна стойност – полуестествените ливади и пасища са сред най-ценните екосистеми. Те са резултат от многовековно земеделско стопанисване за паша или за сено или комбинация от двете.

В резултат екосистемите, свързани с полуестествените ливади и пасища, се превръщат в местообитания на ценни растителни и животински видове.

Днес стадата домашни животни са почти изчезнали и иглолистните гори бавно завземат тези територии. Затова от ключово значение е работата в Природен парк „Българка“ за съхраняване на застрашената средностаропланинска овца.

Заедно с К-Експрес започнахме кампания „Кулинарните тайни на Природата“ и купихме агнета от местната порода. Дадохме ги за отглеждане на стопани в парка. Хранейки се със зелените треви по пасищата на защитената територия, кротките животни ще помогнат тези ценни местообитания да не обраснат с храсти и да не изчезнат.

© WWF България

СЪХРАНЯВАНЕ НА ГЕННИЯ ФОНД

Заедно с Клуб Приятели на Врачански Балкан и ресторанти К-експрес събрахме средства за възстановяване на изчезващи плодни дървета – ябълките айвания, бухавица и петровка. Със събраните средства се създаде моделна овощна градина в с. Миланово в Природен парк „Врачански Балкан“, която да се превърне в генна банка на старите овощни сортове ябълки, дюли и круши от района.


ВОДАТА И СКРИТИТЕ УСЛУГИ ОТ ПРИРОДАТА

През летните месеци река Янтра и притоците ѝ пресъхват, което води до нередовно снабдяване с питейна вода на местното население и измиране на рибите. Една от основните причини за това е увеличеният дърводобив във водоохранни зони.

Екипът на WWF привлече над 10 български предприемачи и благодарение на тяхната подкрепа извършихме първото залесяване до гр. Трявна – бяха посадени повече от 0,4 ха дървета. Съгласно първите проверки около 75% от фиданките са се хванали успешно.

Чрез възстановяване на горите се гарантират качеството и количеството на водите в района. По този начин горите ще продължат да ни снабдяват с ценни блага като дървен материал и билки, ще ни предпазват от наводнения и ще пречистват водата.

Не пропускайте документалния филм на WWF „Скритите услуги на природата“, за да разберете как опазената природа дава възможност за поминък на хора, които живеят в селските райони. Гледайте филма и го споделете: