Обяви по проект PoliciESОбява за обществено обсъждане

Обществено обсъждане на областен план за развитие на горски територии
WWF България, Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите - Берковица уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 11, 12 и 13 октомври 2016 г. (вторник, сряда и четвъртък) е организирано обществено обсъждане на пилотен Областен план за развитие на горските територии за територията на общините Берковица и Вършец.

Срещите ще се проведат със следния график:

- с. Замфирово, 11.10.2016 г. (вторник), 10:30-13:00 ч., в читалище „Развитие”;
- с. Спанчевци, 11.10.2016 г. (вторник), 15:00-17:30 ч., в читалище „Просвета”;
- с. Долно Озирово, 12.10.2016 г. (сряда), 10:30-13:00 ч., в читалище „Просвета”;
- гр. Берковица, 12.10.2016 г. (сряда), 15:00-17:30 ч., в Общината, ет. 2;
- гр. Вършец , 13.10.2016 г. (четвъртък), 10:0-12:30 ч., в Общината, ет. 3;
- с. Бързия, 13.10.2016 г. (четвъртък), 14:30-17:00 ч., в читалище „Иван Вазов”;.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: 
Мая Радева, ЕКИП „Българка” – Организатор на обществените обсъждания, тел.: 0887 609 256 и e-mail: ekip_bulgarka@abv.bg;

Магдалена Пенева, Технически асистент по проект PoliciES, WWF България, тел.: 0885 087 004 и e-mail: mpeneva@wwfdcp.bg;

Георги Стефанов, Ръководител програма „Климатични промени и Зелена икономика“ към WWF-България и ръководител проект PoliciES, тел.: 0889 517 976 и e-mail: gstefanov@wwfdcp.bg.
 
© EEA Grants
© EEA Grants
Проектът "Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните услуги PoliciES" се финансира в рамките на Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми“ в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.BG03.moew.government.bg

Публична покана

Публична покана за определяне на изпълнител на основание чл.7, т.1 във връзка с чл.8, ал.2,т.2 от Постановление 118 на МС от 20 май 2014 година за условията и редът за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност".

С предмет: "Обезпечаване на консултативния процес по интегриране на горските екосистемни услуги и ползи чрез осъществяване на дейности и събития"

По проект"Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните услуги PoliciES" Финансиран в рамките на Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми“ в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Запознайте се с цялата покана от връзката до текста.
 

Публична покана за тръжна процедура