ОбявиВ тази секция можете да намерите документи за участие в различни видове процедури, обявени от WWF, както и за услуги, предоставяни от организацията.

Покана за общо събрание

Изпълнителният директор на Сдружение “ВВФ България” на основание чл. 21 от Устава на Сдружението свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружение “ВВФ България”, ЕИК 175054080 на 21.09.2022 г. от 12.00 ч.

Събранието се свиква по инициатива на Изпълнителния директор и ще се проведе в офиса на Сдружението на адрес: 1000 София, ул. Княз Борис I 147, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на отчет за дейността за 2021 г.;
2. Обсъждане и приемане на финансов отчет и одитен доклад за 2021 г.
3. Прием на работен план и бюджет за периода юли 2022– юни 2023 г.
4. Разни

София, 17.08.2022


The CEO of WWF Bulgaria on the ground of art. 21 of the Articles of Association convenes a regular annual General Assembly of the Association “WWF Bulgaria”, UIC 175054080 starting 12.00 h on 21.09.2022.

The General Assembly is summoned based on the decision by CEO and will take place in the Association’s office at the following address: 1000 Sofia, 147 Knyaz Boris Str. The agenda of the Assembly is:
 
  1. Discussion and approval of the narrative report for 2021;
  2. Discussion and approval of the financial report and audit report for 2021;
  3. Approval of workplan and budget for the period July 2022 June 2023.
  4. Miscellaneous
Sofia, 17.08.2022

Покана за общо събрание 2022 г.