Петъкът на FSC и защо го отбелязваме? | WWF

Петъкът на FSC и защо го отбелязваме?Posted on 25 September 2020
Недървесни горски продукти
© WWF
Всяка година от 2008-ма насам редица държави по света честват последния петък на септември като Петъкът на FSC. Идеята е да се насочи общественото внимание към огромното значение на устойчиво стопанисваните горите – устойчиво в социален, екологичен и икономически план, като тези три основни принципа са в постоянен баланс.


Всъщност, от горите получаваме много повече от това, с което сме свикнали да ги свързваме, много повече от дървесина за отопление, за производство на мебели и хартия, за строителни материали и други предмети от бита... Устойчивото стопанисване на горите по системата за горска сертификация FSC позволява да се опазят екологичните функции и биоразнообразието в тях, да се регулират обществените отношения между работодатели, служители, местни общности и други заинтересовани страни и не на последно място – да се влияе върху пазара на дървесина и върху ежедневните избори, които всеки от нас прави в магазина.


Темата за горската сертификация е изключително сложна. Често тя е изпълнена с технически изисквания и терминология, които са сериозно предизвикателство за всеки, който не е професионално обвързан с нея. Затова за този Петък на FSC ние от WWF решихме да ви направим съпричастни към нашата работа и да споделим с вас едно много приятно преживяване на територията на държавно горско стопанство „Белица“, което е в процес на сертификация.


ДГС „Белица“ е част от Югозападното държавно предприятие. Разположено е в Рила и граничи с Пирин, Западни Родопи и Национален парк „Рила“, а гледките от всички страни са неописуемо красиви...


Стопанството и хората в него ни впечатлиха по време на сертификационния одит, в който екип на WWF участва като независим наблюдател. ДГС „Белица“ e един от добрите примери за прилагане на нелеките изисквания на стандарта, както и за справяне с потенциално проблемни ситуации. А ние бяхме поканени на място, за да видим как всичко това се случва на практика.


Първият обект, който посетихме, беше вековно дърво от вида зимен дъб. Оказа се обаче, че освен за столетника този горски подотдел е дом и за видове с висока консервационна стойност (това са тези видове, които са приоритетни за опазване) като жълтокоремната бумка, например.  


Като част от изискванията на сертификата, горските служители полагат усилия да поддържат и възстановяват райони, важни за традициите на местните хора – в това число забележителности, археологически обекти, пътеки, места от културен или исторически интерес, а също и зони за рекреация и туризъм. За броени минути пред очите ни издигнаха чисто нов парапет, който да е от помощ на слизащите по стръмна пътека до реката – традиционно място за пикник, а след това посетихме и беседка – отново изградена от служителите на стопанството.


Реката на това място предлага прохлада, а гората – гъста сянка, които, взети заедно, правят мястото изключително приятно за разходка и отмора.


По-нагоре в планината служителите на стопанството ни показаха някои технически похвати, ползвани за укрепване на почвите, с цел  да се ограничат ерозията, свлачищата и отмиването на почвите.


Показаха ни също и похвати за опазване на постоянни или временни водни течения – в случая поставяне на тръби, през които да премине рекичка, пресичаща горски път. Целта е да не се предизвиква ерозия или замърсяване на водата.


А докато те работеха, ние от WWF се заехме да опознаваме биоразнообразието наоколо.


Следобедът прекарахме в няколко горски подотдела, в които се провеждаха сечи.


Най-старите и важни за биоразнообразието дървета се опазват и се маркират с отличителни знаци като „биотопни“. Това означава, че те не трябва да бъдат премахвани, а се оставят, за да изпълняват своите екологични функции. Знаците варират и в различните стопанства – някои изписват буквата „Б“, други, по-артистични, рисуват кълвачи. В ДГС „Белица“ бяха избрали трети още по-сигурен подход – с боя и ограждане с лента.


Добитата дървесина се подрежда и складира така, че материалът да не пречи не видоведе и да не уврежда техните местообитания. В същото време тя трябва да е подсигурена, за да не създава опасност и за преминаващи хора.  


Ако при сечите са останали опасни дървета, те се обозначават с табела и лента, за да се забелязват отдалеч и да се избегнат потенциални инциденти.


Важно е да се отбележи, че при провеждане на сечи в гората се оставя мъртва дървесина, която осигурява храна, защита и дом на множество организми – насекоми, гъби и др.


На следващия ден, посетихме едно от впечатляващите дървета в района – вековен дъб.


Следобеда прекарахме в една удивително красива естествена бял-борова гора на възраст 120 г., запазена като гора във фаза на старост. Там попаднахме на част от множеството екосистемни услуги, предлагани от нея, сред които и редица недървесни продукти като боровинки, горски ягоди, гъби и билки.


Завършихме пътуването с добро настроение и обща снимка за спомен!
Недървесни горски продукти
© WWF Enlarge
Седефка
© WWF Enlarge
Пирин, погледнат от Белица
© WWF Enlarge
Жълтокоремна бумка
© WWF Enlarge
Беседка, изградена от служителите в ДГС "Белица"
© WWF Enlarge
Техники за укрепване на почвата
© WWF Enlarge
Планинска жаба
© WWF Enlarge
Складиране на дървесина
© WWF Enlarge
Вековен дъб
© WWF Enlarge
WWF и ДГС "Белица"
© WWF Enlarge