Как измерваме загубите на вода в мрежата?Posted on 28 November 2022
Река Дунав край о-в Белене
© WWF
През октомври Европейската комисия одобри оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Ефективното използване на наличното финансиране е от ключово значение за опазване на природните ресурси. По отношение на приоритет „Води“ WWF България ще следи за по-добри резултати на проектите за водоснабдителната мрежа.
 
В инфраструктурните мерки за обществено водоснабдяване на градовете WWF и други неправителствени организации предлагат разходомери на различните участъци, обект на финансиране по програмата. Това е необходимо, за да има реални резултати за намаляване на загубите на вода по водоснабдителната мрежа. Въпреки обширната аргументация за това и дългата размяна на кореспонденция между Управляващия орган (УО) и НПО, засега това предложение бе отхвърлено.
 
Загубите на вода имат социално-икономически и екологични аспекти. Необходимостта от борба с недостига на вода  и доброто управление на водите нараства поради изменението на климата. Освен за нуждите на хората, водите са необходими  и за поддържане на природните екосистеми. Цените на водата вече предизвикват напрежение в някои български градове, а недостигът ѝ може да доведе до натиск за отнемане на повече вода от природните екосистеми, някои от които вече страдат от воден стрес. Именно адаптирането към изменението на климата е основна цел на фондовете, финансиращи програма „Околна среда“.
 
За да се гарантира ефективност обаче, резултатите трябва да може да бъдат измерени. „Анализ на водностопанската инфраструктура“ от 2012 г, сочи, че средните загуби на вода във водоснабдителната система за страната са 60 %. Осем години по-късно, в Годишния доклад за водния сектор за 2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране се посочва, че общите загуби на вода във водоснабдителните системи са 60 %. Излиза, че за този период, независимо от  инвестираните милиони евро,  няма никакъв напредък в намаляването на загубите на вода във водоснабдителната мрежа.
 
В цитирания анализ (на стр. 53) се признава, че част от загубите са неправомерно ползване на вода (кражби). Снабдяването на водопроводната мрежа с измервателни съоръжения в отделните участъци, подлежащи на рехабилитация по програма „Околна среда“, би позволило контрол върху водните количества, както и противодействие на загубите и кражбите на вода.
 
Най-големият бюджет на новата програма „Околна среда“ е този на приоритет „Води“ – 715 410 000 евро или 40 % от общия бюджет. Понастоящем програмата не включва индикатор за намаляване загубите на водите на ниво програма. В ОПОС 2014 – 2020 такъв индикатор има единствено на ниво проект. Данни за проектите като дейности и индикатори са публични чрез Информационната система за управление и мониторинг на средствата от ЕС в България 2020.
 
Преглед на показателите за загуба на вода на всички проекти за рехабилитация на водната инфраструктура в ОПОС 2014 – 2020 г. показва, че намаляването на загубите на вода варира от 2,47 до 22,3 %, като средното подобрение на загубите на вода е под 10 %. Тук обаче се включват само индикативни данни, а не реално постигнатото. Изискване проектите да представят публично реално постигнатите резултати от загубите на вода всъщност няма. Описанието на действителните резултати в годишните технически доклади на програмата е обобщено и това не позволява да се да разберат постиженията на отделните проекти.
 
Очевидно обичайните практики не допринасят за напредъка в пестенето на жизненоважни ресурси като водата. Това налага предприемане на мерки, т.е. изискване към всеки проект за инсталиране на измервателни съоръжения в участъка на проекта, финансиран от програма „Околна среда“. Управляващият орган отхвърли това предложение с мотива, че такива измервателни съоръжения могат да бъдат включени само ако Регионалното министерство ги приеме като необходими инвестиции. Това обаче не е приемливо: Управляващият орган на програмата може да определя свои собствени условия за финансиране, а не да бъде просто разпределител на средства към МРРБ.
 
Стъпка напред е направена на заключителното заседание на работната група по изработване на програмата, като Управляващият орган е приел измервателните съоръжения като „допустими“ разходи. Това е недостатъчно, защото включването им зависи от добрата воля на бенефициентите по проекта, а не е задължително изискване на финансиращия орган. Затова в процеса на изпълнение на програмата WWF ще следи как се развива този процес и ще продължи да настоява за въвеждането на задължително изискване за измервателни съоръжения на ниво проект.
Река Дунав край о-в Белене
© WWF Enlarge