Перник подписа декларация за Справедлив енергиен преход, инициирана от WWF | WWF

Перник подписа декларация за Справедлив енергиен преход, инициирана от WWFPosted on 20 May 2020
ТЕЦ Република в Перник
© WWF / Константин Христов
Кметът на Перник Станислав Владимиров декларира своята подкрепа за преминаване към устойчиво развитие на местната икономика. Той подписа декларацията на природозащитната организация WWF, с която се ангажира да поведе своята община към справедлив за хората и природата енергиен преход от въглищна към нисковъглеродна икономика. С този ход Перник се превърна във втората българска общинна след Бобов дол, която се присъединява към общите европейски усилия за декарбонизация и развитие на алтернативни енергийни източници.

Само за половин година над 60 кмета от 14 въгледобивни региона в 11 европейски държави, сред които и България, обявиха своята подкрепа за преминаване към  икономика от нов тип в унисон с амбициозните цели на Зеления пакт. Декларацията е подписана още от кметове от Германия, Гърция, Словакия, Словения, Полша, Румъния, Чехия, Украйна, Черна гора и Босна и Херцеговина. А през септември тази година в гр. Битом, Полша, ще се състои трети пореден Форум на кметовете за справедлив енергиен преход във въглищните региони, който се организира от WWF. Неговата цел е обмяна на опит между кметовете на общини от Централна и Източна Европа, които са засегнати от преструктурирането на въглищния сектор.

„Фондът за справедлив преход е в размер на 7,5 милиарда евро, от които за България са заделени приблизително 0,5 млрд. евро. Те трябва да се използват по предназначение за справяне с екологичните, социалните и икономически последици от трансформацията на въгледобива в зависимите от изкопаемите горива региони у нас. Навременните действия на община Перник да подкрепи усилията на WWF в тази посока отново демонстрират силата на доброто сътрудничество между неправителствения сектор и местната власт в посока постигане на амбициозните климатични цели на Парижкото споразумение“, коментира Георги Стефанов, ръководител практика „Климат и Енергия“ към WWF България.

Защо това е важно?

В стремежа си да изпълни Парижкото споразумение, Европейският съюз е по пътя на необратима тенденция, която води до извеждане на въглищата от енергийния микс. Въпреки че са източник на доходи за мнозина, производството на електричество от въглища става все по-нерентабилно, а от екологична гледна точка са необходими много инвестиции. Както по света, така и у нас на ТЕЦ-овете се падат 70 % от емисиите парникови газове, което ги превръща в една от най-големите заплахи пред глобалната климатична система.

През последните две години и половина природозащитната организация WWF анализира в дълбочина четири въглищни региона – Югозападна България, Западна Македония в Гърция, Горна Силезия в Полша и Рур в Германия. Въз основа на изследванията, екип експерти от четирите държави изготви доклад с препоръки към политиките на европейско, национално и регионално ниво във връзка с развитието на процеса по прекратяване изгарянето на въглища и преминаване към нулеви въглеродни емисии.

Докладът заключва, че за успеха на този процес е важно да има  определен краен срок за прекратяване на въгледобива, яснота за размера на необходимата финансова подкрепа и стартиране на алтернативни икономически дейности преди физическото затваряне на въглищните мощности.

За разлика от Рур, където прекратяването на въгледобива се планира от десетилетия,  в Югозападна България държавна стратегия не е разработена, в резултат на което регионът се обезлюдява, а икономиката му постепенно запада. Въпреки това, експертите на WWF вярват, че с адекватни регионални политики, съобразени с препоръките от доклада, би могъл да се гарантира успешен, социално отговорен и устойчив преход към нулеви въглеродни емисии във въглищните региони на Европа.
ТЕЦ Република в Перник
© WWF / Константин Христов Enlarge