WWF призова МОСВ за по-строг контрол върху почистването на реките | WWF

WWF призова МОСВ за по-строг контрол върху почистването на рекитеPosted on 17 September 2019
Крайречната растителност предпазва бреговете от наводнения и поддържа биоразнообразието
© WWF
Природозащитната организация WWF изпрати писмо до министъра на околната среда и водите Нено Димов във връзка със зачестилите случаи на почистване на речните корита, при което се нанасят повече вреди, отколкото ползи. Природозащитниците обръщат внимание, че разрешителните за такъв тип дейности често се издават неясно, което създава предпоставки за нееднозначно тълкуване и своеволия.

Осигуряването проводимостта на реките, чрез т.нар. „почистване на крайречната горска растителност“ е една от постоянните превантивни мерки за управление на риска от наводнения. Тези практики от миналия век обаче са със спорни ползи. За разлика от тях положителното въздействие на крайречната растителност е научно и практически доказана. Тя е ключова част от екосистемата на реката, защото:
 
  • Укрепва бреговете и ограничава ерозията;
  • Подхранва почвените пластове;
  • Намалява скоростта на водата, предпазвайки от наводнения;
  • Подобрява качеството на водата;
  • Създава местообитания за растения и животни, където те могат да хвърлят хайвера си, да гнездят или да се хранят.

Редовното „почистване на крайречната горска растителност“ води до унищожаване на приоритетни местообитания по Директива 92/43/ЕИО. Един от най-фрапиращите примери за това е този с приоритетното местообитание от типа 91Е0* в Защитена Зона „Река Марица“, чието разпространение е над 1000 пъти по-малко от референтната стойност.

Освен негативното въздействие върху животинския свят, липсата на крайречна растителност води до по-висока скорост на течението и вкопаване на дъното на реката, което причинява повреди в инженерната инфраструктура.

Освен това в много случаи „почистването на крайречната горска растителност“ просто измества проблема надолу по течението и реално увеличава риска от наводнения. Също така то води до значително понижение в нивото на подпочвените води, в резултат от което много кладенци, предназначени за осигуряване на водоснабдяването, остават неизползваеми.

WWF отделя особено вниманиие на състоянието на речните екосистеми. Природозащитната организация подчертава тяхното ключово значение в опазването на биологичното разннообразие и в поддържането на редица екосистемни услуги, оказващи пряк ефект върху човешкия живот и поминък.

През последното десетилетие WWF в България положи огромни усилия да възстанови унищожени крайречни гори край Дунав и Марица. За целта бяха използвани различни дървесни видове от местен произход, поради което възстановените гори се доближават максимално до естествените.
За съжаление обаче, постигнатото от природозащитниците и техните партньори лесно може да бъде унищожено в следствие от погрешните практики по почистване на речните корита и изземването на инертни материали. Резултатите от години упорита работа могат да бъдат заличени за броени дни. Още по-лошото е, че ефектът от възстановяването на чувствителните крайречни местообитания е много по-бавен от темповете, с които те биват унищожавани.

Природозащитниците призовават МОСВ, както и всички отговорни органи, да вземат спешни мерки и да завишат контрола по ефективното прилагане на релевантното законодателство.
Крайречната растителност предпазва бреговете от наводнения и поддържа биоразнообразието
© WWF Enlarge