WWF: Краят на въгледобива в Европа открива нови работни места | WWF

WWF: Краят на въгледобива в Европа открива нови работни местаPosted on 29 April 2021
Разрушаването на въглищната електроцентрала в Адамов, Полша
© WWF
Броят на работните места във въгледобивната промишленост из цяла Европа рязко намалява през последните години. Причината е, че държавите постепеннно преминават към използването на възобновяеми енергийни източници. Природозащитната организация WWF призовава правителствата в Европейския съюз да закрият въглищните мощности на териториите на своите страни най-късно до 2030 г. в съответствие с Парижкото споразумение и общите усилия в борбата срещу климатичната криза.
 
Европейската комисия създаде Фонд за справедлив преход в размер на 17,5 милиарда евро, за да подпомогне социалното развитие на регионите, чиито икономики традиционно са разчитали на въглищата. Общините могат да получат достъп до Фонда като изготвят планове, които да бъдат предоставени на Европейската комисия чрез съответните правителства. Този механизъм в комбинация с адекватни национални и частни фондове са огромна възможност пред регионите за преминаване към устойчива и неутрална по отношение на климата икономика.
 
Нов доклад на WWF, озаглавен „Повишаване на заетостта и укрепване на околната среда и икономиката чрез справедлив преход“ разглежда задълбочено ситуацията в няколко от най-силно засегнатите въглищни райони на Европа. Документът е базиран на приноса на национални консултанти и се фокусира върху Силезия и Източна Великополска в Полша; Западна Македония и Мегаполис в Гърция, и Перник и Бобов дол в Югозападна България, а също и дава препоръки за най-големия български въглищен регион – Стара Загора.
 
Докладът установява, че правилното планиране, активното местно участие, прозрачността и ангажиментът към прекратяване добива на изкопаемите горива са ключови аспекти, които заедно с финансирането, могат да превърнат въглищните райони в устойчиви и икономически проспериращи места за живеене.
 
„Анализът в България показва, че 15 600 служители от въглищния бранш лесно ще намерят работа в съществуващите икономически сектори, но ще бъдат по-ниско заплатени. В същото време само 2850 работни места ще бъдат създадени въз основа на иновации и нови технологии, генерирани от Фонда за справедлив преход. Ето защо е изключително важно ресурсите на Фонда да бъдат насочени към устойчиви и иновативни икономически дейности, които ще позволят осъществяването на истински справедлив преход“, коментира Георги Стефанов, ръководител на практика „Климат и енергетика“ във WWF България.
 
Докладът сочи още, че:
 
1) Броят на работните места в минното дело намалява, а хиляди са изложени на риск. В Силезия, Полша, между 15 000 и 18 000 работници в компании, свързани с въгледобива, могат да загубят работата си до 2030 г. В Гърция 2200 работни места са под непосредствена заплаха.
 
2) Негативните последици отиват отвъд загубата на работни места. Местните общности в Западна Македония, Гърция, ще претърпят тройни загуби за всяко евро, инвестирано в активности, свързани с изгарянето на лигнитни въглища.
 
3) В голяма част от регионите устойчивите работни места могат да постигнат много повече от това просто да компенсират загубите. До 22 000 работни места биха могли да бъдат създадени само в полския регион Източна Великополска, като компенсират загубените работни места в сектора на лигнитните въглища и свързаните сектори.
 
4) За да се осигури успешен „Справедлив преход“, следва да се даде приоритет на инвестициите, свързани с въглеродно-неутралната икономика. Това ще спомогне да се използват уменията на бившите въглищни работници, както и да се улови тенденцията на нарастващо търсене на технологии и продукти в сектора на нисковъглеродната икономика.
 
„Уроците за ЕС са ясни. Механизмът за справедлив преход трябва да бъде използван само по начини, които подкрепят прехода към нулева въглеродна икономика – например чрез инвестиране в работни места в сектора на възобновяемата енергия или кръговата икономика. Не трябва да се инвестира в сектори, които биха го подкопали или биха довели до дългосрочно блокиране на активи като в добива на изкопаеми горива, например. Нещо повече, Еврокомисията трябва да се увери, че плановете на местно ниво са насочени към изваждане на изкопаемите горива от енергийния микс и са изготвени прозрачно и справедливо", коментира Кейти Тредуел от Офиса за европейски политики на WWF в Брюксел.
 
Когато дава одобрението си за териториалните планове за справедлив преход Европейската комисия трябва:
 
  • да провери дали „Принципът на партньорство“ е спазен;
  • да провери дали инвестициите няма да спомогнат за удължаване на добива и използването на изкопаеми горива и дали има ясна крайна дата за закриване на въглищната промишленост;
  • да провери дали се спазва принципа „Замърсителят плаща“;
  • да насърчи прозрачността чрез публикуване на плановете;
  • да гарантира, че плановете определят рамка за подкрепа за всички засегнати работници.
 
Тази седмица се провежда събитието Европейска платформата за въглища. WWF ще вземе участие във форума с темата „Изграждане на по-добро пост-Covid общество“.
 
Докладът „Повишаване на заетостта и укрепване на околната среда и икономиката чрез справедлив преход“ е написан като част от проекта „Региони отвъд въглищата“ на WWF, подкрепен от Европейската климатична инициатива (EUKI).
 
Разрушаването на въглищната електроцентрала в Адамов, Полша
© WWF Enlarge