WWF публикува резултатите от оценката на управлението на горите в БългарияPosted on 23 May 2022
forests forward logo
forests forward logo
© wwf
Оценката е направена с инструмент, разработен специално за целта - WWF Enabling Environment Assessment Tool, който се прилага в световен мащаб и за първи път беше използван в България.

„Това е нов инструмент за WWF България и определено изисква анализ на голямо количество информация. За да извършим оценката, работихме съвместно, както с колеги от глобалната WWF мрежа, така и с целия горски екип на WWF България, консултирахме се и с външни експерти и въпреки трудностите успяхме да попълним над 90% от необходимата информация.“, поясни Добромир Добринов, старши експерт природозащитно законодателство към WWF.

Чрез прилагането на този инструмент се прави общ преглед на състоянието на управлението на горите и се идентифицират ключови области, в които е необходимо да се подобри управлението им. Резултатите от оценката са особено полезни и представляват подкрепа за интелигентно вземане на решения по време на реформи или промяна на политиката в горския сектор.

Оценката е базирана на отговори на 150 въпроса/индикатора, групирани в три стълба:

I. Политики, законодателство и институции;

II. Планиране, вземане на решения и разрешаване на спорове;

III. Изпълнение, правоприлагане и съответствие.

Резултатите от оценката на управлението на горите в България имат двойствен характер. От една страна, има положителни аспекти по отношение на законите, политиките и механизмите, които полагат основата за правилна и функционираща рамка за управление на горите, включително за участието на заинтересованите страни. Това трябва да се признае и да се възприема като положителен сигнал, показващ, че България е изпълнила частично създаването на благоприятна среда за горския сектор.

От друга страна, няколко големи пропуски и продължаващи проблеми все още пречат на страната да има напълно отговорен горски сектор. Политическата намеса, системната корупция и слабото правоприлагане застрашават целия горски сектор, създавайки усещане за безнаказаност у нарушителите, но и у широката общественост. Размерът на финансовите санкции е твърде нисък, за да има възпиращ ефект.

Тази оценка помогна да се идентифицират ключовите области за подобрение в горският сектор и нашето очакване е основните резултати, изводи и препоръки да послужат в процеса по разработване на национални горски политики, както и за Националната горска стратегия, която се подготвя в момента, коментира Нели Дончева, ръководител на програма Гори във WWF.

Това са три от основните препоръки на оценката, с останалите можете да се запознаете в документа през този линк:

1. Подобряване на правната и административната рамка за предотвратяване и премахване на възможностите за политически натиск върху горската система и създаване на достатъчно силни гаранции за водещата роля на професионализма в администрацията и управлението на горите;

2. Прекъсване на финансовата зависимост на горските стопани от продажба на дървесина, чрез държавно и общинско финансиране за изпълнението на предимно публичните функции на горските стопани за управлението на горите;

3. Подобряване на взаимодействието между горските стопани, горските органи за контрол и правоприлагащите органи за постигане на максимална ефективност в опазването на горите от законови нарушения.
forests forward logo
forests forward logo
© wwf Enlarge