30 години LIFE за ЕвропаPosted on 21 May 2022
LIFE is 30
© LIFE
На 21 май 2022 г. програма LIFE навърши тридесет години. LIFE, от английски живот, осигурява уникална за света наднационална подкрепа за опазване на околната среда и то за цяла континент - Европа. За 30 години държавите-членки на ЕС само през LIFE са инвестирали около 5 милиарда евро за опазване на природата и действия в областта на климатичните промени. За съжаление останалата част от света все още не успява да следва успешния европейски модел и да обедини усилия и средства за опазване на природата по този начин.

Приносът на LIFE е и в това, че е отворена врата за най-различни обединения, загрижени за природозащита. Проектите на LIFE са реализирани от институции, бизнеси и граждански организации. Всеки, който докаже експертиза, както и възможност да вложи и свой сериозен ресурс, има шанс да получи финансова подкрепа за проекта си.

А природозащитата изисква огромна обществена инвестиция. Въпреки цялата ни технологична и научна мощ, ние, хората, все още не успяваме да спрем загубата на биоразнообразие, замърсяването, загубата на питейна вода, опустиняването, топенето на вечните ледове. За да се върне даден животински вид някъде, за да бъде опазена гора, за да не се храним с пластмаса или да не дишаме отровен въздух и да не пием отровна вода, трябва да се променят енергийни, инфраструктурни, земеделски проекти, да се полагат дългогодишни грижи от висококвалифицирани експерти, да се извършват специализирани изследвания. И не на последно място - да се образова и ангажира критично голяма маса хора, които да искат промяната да успее.

Статистиката на LIFE изглежда впечатляваща, но е само върхът на айсберга по отношение на това, което трябва да се инвестира в природозащита и сресдствата са "трохи", сравнени с тези, инвестирани ежедневно в замърсяване и унищожаване на природа.

• LIFE досега е съфинансирал повече от 5 500 проекта
• Европейската комисия увеличи финансирането по LIFE с почти 60% за 2021 – 2027 г. То сега възлиза на 5,4 милиарда евро
• LIFE вече има четири подпрограми: природа и биоразнообразие, кръгова икономика и качество на живот, смекчаване и адаптиране към изменението на климата и преход към чиста енергия
• LIFE е помогнал на над 1800 вида диви животни и растения, включително 460 вида птици
• LIFE финансира 700 проекта за предотвратяване и намаляване на отпадъците, рециклиране и повторна употреба на обща стойност над 1 милиард евро инвестиции до 2020 г.
• Около 250 проекта LIFE са фокусирани върху намаляването на замърсителите на въздуха от мобилността, селското стопанство, промишлеността, енергетиката.
• Между 2014 – 2020 г. LIFE отдели около 105 милиона евро за поддържане на качеството на въздуха

Благодарение на LIFE в България са постигнати значими успехи: връщане в природата на изчезнали видове; възстановяване на гори; борба с бракониерството и много, много други.

Програмата е подпомогнала и подпомага WWF България в изпълнението на проекти за опазване и възстановяване на природни местообитания в 10 природни парка, възстановяване на крайречни гори в защитена зона „Река Марица“, подобряване свързаността на реките в защитена зона Ломовете, възстановяване на редки видове в защитена зона „Българка“, по-добра защита на есетрите по река Дунав и други мащабни дейности.

Днес, заедно с много български и международни партньори, сме част от пет LIFE проекта:

LIFE BioBalance, където работим в Унгария, Румъния и България за действията, необходими за ограничаване и адаптиране към климатимните промени, с фокус устойчиво използване на горската биомаса. Или иначе казано - дървата за горене. Само в България над милион души се отопляват с дърва. Болшинството от тях не знаят, че може да го правят по-здравословно и ефективно, като включително ползват дърва, без да унищожават ценни гори.

LIFE SWiPE е консорциум в 11 европейски държави, създаден за по-успешно преследване на престъпленията срещу дивата природа в Европа. Тези престъпления представляват значителна и нарастваща заплаха за околната среда, за икономическото и социално развитие и сигурност. Често се извършват от организирани престъпни групи и в много случаи включват корупция. Поради мащаба на проблема има спешна нужда от засилено прилагане на законите и по-ефективно преследване, които да противодействат на престъпленията срещу дивата природа.

LIFE Reforest - сътрудничество с Югозападното държавно предприятие за възстановяване на горски местообитания в рамките на мрежата от защитени територии „Натура 2000“. Залесявания се предвиждат във Витоша, Конявска и Осоговска планини, Кресна-Илинденци и Долна Места като общата площ на възстановените гори ще бъде 2750 дка.

LIFE CLIMAFORCEE, където, също с ЮЗДП, работим за нови модели за управление на горите в контекста на климитичните промени. Теренната работа се извършва на площ от над 1000 ха в  седем държавни горски стопанства: „Витошко-Студена“, „Радомир“, „Невестино“, „Петрич-Първомай“, „Гоце Делчев“, „Сандански“ и „Кюстендил“. Целта е към промените да се адаптират най-уязвимите гори у нас – изкуствено създадените горски култури от бял бор.

LIFE EGD4BG: "Да направим Европейския зелен пакт наистина зелен за България". Тук името говори ясно за целта на проекта - Европа предвижда огромни инвестиции в своя зелен пакт, но от националните правитерства зависи как ще се използват те. WWF и партньори работят, за да гарантират, че средствата, заложени за природозащита, ще се ползват ефективно и прозрачно.
LIFE is 30
© LIFE Enlarge