WWF напомня: залесяването е сложен и отговорен процес | WWF

WWF напомня: залесяването е сложен и отговорен процесPosted on 12 November 2019
WWF вече транспортира фиданките до мястото на залесяването
© WWF / Яна Андонова
Бяла върба, черна и бяла топола, полски ясен, черна елша, полски бряст, източен чинар и летен дъб – това са видовете, които екип на природозащитната организация WWF ще засади край река Марица през следващата седмица. 12 000 фиданки и семена от дървесни видове, адаптирани към условията на средата, ще вдъхнат нов живот на крайречна местност до град Стамболийски, а подготовката за залесяването навлиза във финалната си фаза. След като експерти и доброволци вече подготвиха терена е време да положим основите на новата гора.

Защо точно тези видове?

Правилното определяне на подходящите видове е сложен и отговорен процес, основан на дългогодишни изследвания и наблюдения на лесовъди, биолози и еколози. Експертите на WWF предупреждават, че от залесяването има смисъл само когато са спазени някои основни правила – задължително трябва да се вземат в предвид климатичните особености, характеристиките на почвата, естествената растителност на района, произхода и вида на фиданките, както и местното биоразнообразие.

Видовете, които ще бъдат засадени по брега на Марица на 21.11. (четвъртък), са подбрани съобразно спецификите на крайречните горски местообитания. Природозащитната организация WWF възстановява местообитание от типа 91Е0. Това е приоритетно местообитание, за което са характерни черните елши, тополите, върбите, ясенът, дъбовете – всички те са подходящи за алувиалните почви, а също и издържат на временни заливания. Проучванията показват, че естествената крайречна растителност не причинява значимо намаляване на хидравличната проводимост на реките и не може да предизвика високи води и наводнения. Веднъж закрепени, те не понасят щети от високи нива на водите и временно заливане.

Гъстота на засаждане

Редовете за залесяване са определени на разстояние два метра един от друг. А широчината на пространството между фиданките в самите редове зависи от съответните дървесни видове и варира между 80 см и 150 см. Бързорастящите като върба, елша и топола са планирани за залесяване на по-рядка схема. Поради специфичните си нужди и характеристи те ще бъдат засадени възможно най-близо до водата.

Колко дръвчета ще поникнат?

Това е един от най-важните въпроси за всички, които се вълнуват от състоянието на околната среда. В същото време при прогнозиране на прихващането трябва да се вземат предвид много фактори като температура, валежи и свързаните с тях суша или високи води, каламитети на насекоми и т.н. Специалистите от WWF очакват средна стойност на прихващане на фиданките от около 80 %. Въпреки това няма как да се изключи напълно и неприятния сценарий, при който щетите бъдат увеличени от сериозно бедствие като наводнение, градушка или тежка промишлена авария в началото на пролетта. За щастие, такива не е имало скоро. Но не бива да забравяме и че през първата година все още не добре вкоренените фиданки са по-уязвими.

Как протича залесителният процес?

При подбора на видовете целта на WWF е да гарантира всички ползи от гората – от способността ѝ да поддържа своите противоерозионни и водохранни функции, до ролята ѝ на пазител на уникално биоразнообразиe.

В тази връзка ние се стремим да възстановим оригиналния състав на крайречните гори като видове и структура. Затова внимаваме за взаимовръзките между отделните видове организми – например летният дъб е свързан с други видове организми – гъби, лишеи, насекоми, птици и дори бозайници. Те са зависими от него за храна, подслон, среда на живот. Нека си представим какво би станало, ако този вид изчезне поради инвазията на чуждоземни видове. Подобно намесване в природните процеси би имало непредсказуем ефект. Инвазивните видове нямат естествени врагове в новата си родина, което им дава голяма преднина и води до нарушаване на установения баланс в природата.

Всеки, който иска да се включи в инициативата на WWF и да допринесе за създаването на нова гора, е добре дошъл! А който не е в състояние да се присъедини може да ни помогне с sms абонамент с текст  на латиница DMS GORA на 17777 (за всички мобилни оператори).

Вижте повече за това как WWF работи за възстановяването на горите на https://www.spasetedivatapriroda.bg/gora WWF има нужда от вашата подкрепа, за да продължи да пази българската природа.
WWF вече транспортира фиданките до мястото на залесяването
© WWF / Яна Андонова Enlarge
Река Марица, недалеч от гр. Стамболийски
© WWF / Яна Андонова Enlarge
Теренът около реката е подготвен за залесителния процес
© WWF / Яна Андонова Enlarge
След години и нашите бели тополи ще добият такива размери
© WWF / Яна Андонова Enlarge
Първата фиданка от вида източен чинар вече е положена в земята
© WWF / Яна Андонова Enlarge
И на левия бряг на реката скоро ще бъдат положени основите на гора
© WWF / Яна Андонова Enlarge