ЕК: Горската биомаса може да е по-вредна за климата от фосилните гориваPosted on 27 January 2021
WWF работи за намаляване търсенето на биомаса от горите
© А. Бърдаров
Нов доклад на Европейската комисия установи, че горската биомаса, изгаряна за енергийни нужди в ЕС, произвежда повече емисии парникови газове отколкото използването на въглища, нефт и газ. В 23 от 24-те сценария, разгледани от Съвместния изследователски център на Комисията (JRC), биомасата оказва отрицателно въздействие върху климата, върху биологичното разнообразие или върху двете заедно. Според учените, в резутат от изгарянето на биомаса се отделят повече от 350 милиона тона CO2 годишно в ЕС. Това  излага на риск постигането на целта за климатична неутралност до 2050 г., както и шансовете за справяне с климатичните промени.
 
Днес европейската енергийна политика стимулира изгарянето на биомасата. Докладът на Комисията обаче показва, че тя е не само опасна, но и противоречи на политиката на ЕС в областта на климата. Въпреки това Комисията не стига до заключението, че настоящата енергийна политика на ЕС трябва да бъде променена. Вместо това призовава за национални коригиращи мерки.
 
„Комисията бяга от отговорност. От една страна тя признава, че политиките на ЕС в областта на биоенергията ускоряват изменението на климата, а от друга – подава топката на държавите-членки, за да решат проблема сами. Необходимо е спешно затягане на правилата за биомасата в Директивата на ЕС за възобновяемите енергийни източници, преди да бъдат нанесени още щети“, призова Алекс Мейсън от офиса на WWF за европейски политики в Брюксел.
 
Повечето от националните планове за „Климат и енергетика“ на държавите-членки не включват адекватна оценка на потенциалните въздействия от използването на горската биомаса върху биологичното разнообразие, водата и замърсяването на въздуха. Освен това докладът установи, че:
 
Количеството на използваната горска биомаса в ЕС е по-високо от познатите източници на такава дървесина. Това означава, че около 20% от изгорената дървесина идва от неизвестни източници. Следователно, без да се знае точно колко и какъв вид горска биомаса се изгаря за биоенергия, не може да се приложи ефективна политика;
 
Само един от 24-те сценария за използване на горска биомаса, които учените от Комисията разглеждат – този за ограниченото използване на най-малките остатъци от дървопреработката (дървесна трина, стърготини) – би могъл да осигури краткосрочно намаление на количеството парникови емисии в сравнение с изкопаемите горива, без да се накърнява биологичното разнообразие. И дори в този случай „краткосрочно“ означава, че количеството на емисиите ще бъде по-голямо от тези на изкопаемите горива в продължение на 20 години.
 
Какво прави WWF в България?
 
За да предотврати риска от масово изсичане и натиск върху горите, WWF започва работа за ограничаване допълнителното търсене на горска биомаса за енергийни нужди. В рамките на проекта Bio Screen експертите от природозащитната организация разработват на анализ, който да оцени какъв е потенциала на горската биомаса у нас, който може да се използва за енергийни нужди за постигане целите за декарбонизация до 2030 и 2050 г.
 
„Разработваме критерии за устойчивото оползотворяване на наличния потенциал, така че да не се допуска свръхексплоатация на горите. Въз основа на тези критерии ще изчислим какво количество биомаса трябва да залегне в националния план за „Климат и Енергетика“ на България. Ще разработим и алтернативи за отопление в шест пилотни общини в Румъния, Унгария и у нас, като в тях ще бъдат въвличани както местните, така и национални представители от политическия спектър“, разказва Георги Стефанов, ръководителя на практика „Климат и енергетика“ във WWF .
 
Освен това WWF се ангажира да постави началото на обществен диалог между заинтересованите страни, в рамките на който да бъдат обсъдени рисковете от увеличено използване на биомаса от дървесина, подкрепени от биологични, здравни и енергийни доказателства.

-----------------
Проектът е финансиран от програма Европейска инициатива за климата (EUKI). EUKI е финансов инструмент на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Федерална република Германия (BMU). Основна цел на EUKI е да поощрява сътрудничеството по темата за климата в рамките на ЕС с цел смекчаване на последиците от емисиите парникови газове. Това се осъществява чрез засилване на трансграничния диалог и сътрудничество, както и чрез обмяна на знания и опит.
WWF работи за намаляване търсенето на биомаса от горите
© А. Бърдаров Enlarge
EUKI
© EUKI Enlarge
Federal Ministry of Environment of Germany
© Federal Ministry of Environment of Germany Enlarge