Изсичане на гори по реките се представя за борба с наводнениятаPosted on 21 June 2007
Flooding on the Iskar River, Bulgaria, August 2005
© Petko Tzvetkov
София – Международната природозащитна организация WWF и още шест български организации изпратиха становище до няколко институции по повод изсичането на крайречната дървесна растителност за предпазване от наводненията.

В становището се припомня, че наводненията през 2005-2006 година са довели до повсеместно безпланово изсичане на горите в речните течения с цел намаляване на риска в бъдеще. Тези действия обаче са били неефективни. Клони от изсечени дървета са задръстили речното корито и са създали предпоставки за засилена ерозия, например по Янтра и Тунджа.

Като причина за кризисните ситуации от тази година необосновано беше посочен проблема „недопочистени речни корита”. В резултат на това сме свидетели на масови сечи, определяни като прочистване на реките, които влошават състоянието им и нанасят директни загуби за държавата, се казва в становището.

«Официално това се прави, за да се подобри проводимостта на реките. Предвидените нови почиствания обаче не са аргументирани, не са съгласувани по надлежен ред и влизат в противоречие с националното и международно законодателство», каза Иван Христов, координатор «Води» във WWF.

Изсичат се големи площи качествена едроразмерна дървесина в горните течения на реките Софан дере, Яденица, Сърнишка, Доспатска, Тунджа. В много от случаите причина за щетите от наводненията са именно обезлесяването на водосборите и оголването на дигите. Изсичат се и гори в нерискови територии в цялата страна, включително в кв. Дружба в София.

За нито едно „почистване” не е издадено разрешително за ползване на воден обект. Така фирмите изпълнители не заплащат дължимите такси за ползване на дървесина и инертни материали, добити в рамките на процедурите.

В списъка на поречията, обявени от МОСВ за прочистване, попадат и могат да бъдат засегнати над 50 защитени територии сред които природните паркове Витоша, Странджа, Шуменско плато, Русенски Лом, Рилски манастир, Врачански Балкан, Българка и защитените местности Триградско ждрело, Ждрелото на река Чернелка, Мъглижка клисура, Поречието на река Девинска и природна забележителност Буйновско ждрело. Предложените за „почистване” от МОСВ речни корита засягат над 80 защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Природозащитните организации настояват да се спрат дейностите и да се проведат при строго спазване на Закона за горите и след заплащане на дължимите такси за ползване на дървесина от държавните и общински гори. Те призовават да започнат проверки за изпълнението на мероприятията по почистване на коритата и търсене на отговорност за закононарушенията. Природозащитниците искат да се създаде междуведомствена комисия, която да разработи нова дългосрочна програма за управление на риска от наводнения с участие и на неправителствени организации.
-------------------
- Становището е изпратено до Министерски съвет, Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и горите и Европейската комисия.

- Подписано е от Българска фондация Биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците, Фондация «Екообщност», Федерация «Зелени Балкани», Информационен и учебен център по екология, Сдружение за дива природа «Балкани» и WWF Дунавско-Карпатска програма България.
Flooding on the Iskar River, Bulgaria, August 2005
© Petko Tzvetkov Enlarge