| WWF


Остров Белене, България. Бивши заливни гори и влажни зони са били възстановени в българската част ... 
	© Александър Иванов

Life + Крайречни гори

Крайречните гори са толкова богати на биоразнообразие, че приличат на екваториалните джунгли. Освен дом на стотици видове растения и животни, те са изключително важни за предпазването от наводнения и свлачища, като в същото време естествено пречистват водата в реката. При поройни дъждове, високите води могат да се разливат в крайречните гори и така да забавят своята разрушителна скорост. Благодарение на крайречните гори, част от водата отново се връща в реките.

В миналото заливните гори са били широко разпространени в България. Днес те са запазени частично само по дунавските острови, реките Камчия, Ропотамо, Тунджа и островите на река Марица. По реките Искър, Вит, Осъм, Янтра и Струма те са напълно унищожени.

Затова WWF, в партньорство с Изпълнителната агенция по горите и регионалните дирекции по горите Русе и Пловдив започва проект за възстановяване и опазване на естествени крайречни гори от местни видове около реките Дунав и Марица.

През следващите 4 години и половина,  заедно ще възстановим 48,1 хектара (481 декара) естествени крайречни гори (от природно местообитание тип 91E0*). 

Край река Марица ще възстановим 24 ха гори от местни видове в две защитени зони от Натура 2000. На мястото на хибридните тополи ще засадим около 70 000 дръвчета от местни видове като черната топола, полски бряст, дъб, бяла и черна елша и полски ясен.

В защитена зона Мартен-Ряхово край Русе също ще възстановим над 24 ха крайречни гори от бяла върба и черна топола.

Ще бъде разработено и Ръководство за възстановяване и управление на крайречните гори и анализ на връзката между целевите обекти и други обекти от Натура 2000.
Планирали сме да включим активно в проекта доброволци и по-конкретно – ученици, с които да помогнат със засаждането на дървета.

Проектът е съ-финансиран от инструмента LIFE + на Европейската комисия и ще се реализира от септември 2014 до 2019 година. 

Новините по проекта можете да следите тук или да използвате навигацията в ляво. 
 
	© European Commission LIFE+
Проектът е съ-финансиран от финансовият инструмент Life+ на Европейската комисия
© European Commission LIFE+
Official logo of Natura 2000 network of EC 
	© EU
Проекът ще възстановява местни видове в места от мрежата Натура 2000
© EU
 
	© Елица Грънчарова/WWF

Партньори

Изпълнителна агенция по горите

 
	© Изпълнителна агенция по горите
© Изпълнителна агенция по горите
Изпълнителна агенция по горите е юридическо лице, финансирано от държавния бюджет. Тя е отговорна за финансирането, управлението и контрола върху следните дейности: възстановяване на горите, залесяване, дейности за борба с ерозията, изтъняване; опазването на биологичното разнообразие; защита на горите от вредители и болести; лесовъдски дейности; оползотворяване на дървесни и недървесни горски ресурси; лов и опазване на дивеча; консултантски услуги и др.

Регионална дирекция по горите Пловдив

 
	© RDG Plovdiv
© RDG Plovdiv
РДГ Пловдив е организацията, която упражнява контрол върху лесовъдски дейности в горските територии, независимо от собствеността им. Дирекцията има специалисти, тясно свързани с възстановяването на горите, производството в разсадници, опазване на горите на горски територии.

Регионална дирекция по горите Русе

 
	© Изпълнителна агенция по горите
© Изпълнителна агенция по горите
РДГ Русе е създадени в съответствие със Закона за горите, за да се осигури надзор върху горски дейности в горските територии. РДГ Русе има много опит в надзора и изпълнението на залесяване, отглеждане и производство на дървен материал.