Справедлив енергиен преход в Източна Европа | WWF

Справедлив енергиен преход в Източна ЕвропаПроектът “Справедлив преход в Източна и Южна Европа” се изпълнява от международната природозащитна организация WWF, като в него участват WWF Германия (водещ партньор), WWF Полша, WWF Гърция и WWF България. Дейностите са подкрепени и от Офиса за европейски политики на WWF в Брюксел (WWF EPO).

Финансираща институция е Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на ФР Германия.

Проектът стартира през ноември 2017 г. и продължава до февруари 2020 г.

Благодарение на проекта “Справедлив преход в Източна и Южна Европа” ще бъдат разработени специализирани планове за енергиен преход, насочени към икономическа трансформация на отделни региони в България, Гърция и Полша. Част от изработването на плана е и изготвянето на задълбочен анализ на устойчивите икономически дейности, които могат да бъдат алтернатива на въглищата в целевите региони. Опитът на Германия ще бъде моделен за работата по проекта.
 
	© BMUB
BMUB
© BMUB
 
	© EUKI
EUKI
© EUKI

Повече за проекта

Основното предизвикателство за човечеството днес е справянето с климатичните промени заедно с постигането на устойчиво икономическо развитие. Сред необходимите мерки са спешни действия за намаляване на емисиите парникови газове. Преходът към нисковъглеродна икономика в Европа вече не е просто абстрактна концепция. Той се превърна в официална политика, както с приемането на Парижкото споразумение през 2015 г., така и с поставянето на конкретни цели на ЕС в областта на климата и енергетиката. Сред тях са намаляване с поне 40% на емисиите на парникови газове до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Целта за 2050 г. е още по-амбициозна: намаляване с 80-95 %.

Поставените цели влияят по различен начин върху различните икономически сектори. Добивът на въглища и производството на електроенергия от тях обаче са най-пряко засегнати, тъй като те като цяло не са съвместими с концепцията за нисковъглеродна икономика. Тези сектори първи ще усетят последиците от неизбежния енергиен преход, който ще изисква сериозно преструктуриране на местната икономика, включително от гледна точка на работна заетост, образование и квалификация.

Проект „Справедлив преход в Източна и Южна Европа“

В тази връзка WWF започна работа по проект, с който да подкрепи прехода в отделни региони, зависими от въгледобивната и въглищна промишленост. Основната цел на дейността е да създаде диалог и да постави първите стъпки за дългосрочно планирани и - впоследствие -  осигуряване на плавно и социално отговорно преминаване към алтернативни икономически дейности.
 
Проектът „Справедлив преход в Източна и Южна Европа“ се изпълнява от WWF в периода октомври 2017г. - февруари 2020 г. в четири държави: Германия, Полша, Гърция и България. Дейностите се финансират от програмата Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative - EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия.

В България фокусът пада върху Югозападна България, където традиционно въгледобивът и въглищната промишленост представляват голяма част от икономиката на някои райони (например Бобов дол).

За да е успешен проекта, се търси активното участие и съвместна работа с различни групи предварително индетифицирани заинтересовани страни: синдикати, местни институции, власти и бизнес, национални институции, представители на гражданското общество и неправителствени организации, журналисти и институции на ЕС (Европейската комисия и и Европейския парламент).

Основен принос на проекта ще бъде изработването на т.нар. план за справедлив преход (just transition plan), обхващащ изготвянето на социо-икономически анализ на средата и създаването на прогнозни модели за алтернативни икономически дейности в региона. Разработването на такъв документ цели да даде визия за изграждане на нов тип регионална икономика и наред с това да идентифицира нужните промени в образованието и други сфери на обществения живот, които да подпомогнат региона. Не на последно място, планът за справедлив преход на Югозападна България трябва да остойности разходите за извършването на прехода.

Сред дейноститите на проекта в България са още: 1. създаването на междуинституционален диалог чрез организирането на общи събития и кръгли маси по темата за „справедлив преход“; 2. Създаването на капацитет и обмяната на опит между четирите държави в проекта; 3. Създаването на кратък документален филм за различните особености на региона в преход, обобщаващ важни моменти от концепцията за справедлив преход.
В интерес на всички ни е да има проспериращи региони, незамърсена природа, разнообразни и устойчиви икономически дейности, добри перспективи за развитие.

Позитивната промяната няма да настъпи изведнъж, защото за нея се изисква разумно и дългосрочно планиране. Тя трябва да започне сега, за да се извърши плавно, но навременно, отбелязва Георги Стефанов, ръководител на практика "Климат и енергетика" във WWF България.

Други източници по темата „справедлив преход“ (на английски език):
http://www.just-transition.info/

Първа междуинституционална кръгла маса на тема „Справедлив преход в Източна и Южна Европа“

На 15 февруари 2018 г. в София се проведе първата междуинституционална кръгла маса за справедлив преход в региони, които са зависими от въгледобива и от въглищната промишленост. Срещата се проведе в рамките на проекта на WWF „Справедлив преход в Източна и Южна Европа“, който ще създаде по-голяма ангажираност и диалог за регионите, вече засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика. Участниците обсъдиха спецификите на Югозападна България и възможностите и предизвикателствата за справедлив преход в този регион.

Присъстваха представители на различни групи заинтересовани страни: профсъюзи (КНСБ и КТ Подкрепа), местна администрация (кметът на община Бобов дол и представител на община Перник), национални инстутиции (представители на
Министерство на околната среда и водите и на Министерство на регионалното развитие), регионални власти (областната администрация на Софийска област), неправителствени организации (За Земята, Грийнпийс-България и WWF България) и експерти от сферата на икономиката и регионалното развитие.

Срещата имаше много важна цел, а именно започването на диалог по щекотлива и важна тема – социално отговорното планиране на енергийния преход от страна на институциите. В рамките на събитието за първи път се срещнаха за официална дискусия екологични неправителствени организации и профсъюзи, които, заедно с местните и национални власти, обсъдиха общие за всички тях предизвикателствата и нужди. Въпреки различната гледна точка, от която всяка заинтересована страна разглежда темата, всички участници признаха необходимостта от открит диалог и прозрачност на процеса.

На кръглата маса представителите на WWF представиха детайлен план за работата си по проекта, както и подробен обзор на политиките на ЕС в сферата на климата и енергетиката. България не е единствената държава, която ще бъде изправена пред
подобни предизвикателства – около 40 региона в цяла Европа се сблъскват с проблемите на енергийния преход.

Особен акцент беше поставен върху разработването на „план за справедлив преход за Югозападна България“, който WWF България ще осъществи през 2018 година. Въпреки тази стъпка в правилната посока, все още предстои да се развива процесът по изграждане на диалог и обществена дискусия по въпросите за необходимите мерки за провеждането на справедлив преход към устойчива икономика в българските въглищни региони. WWF България ще продължи да работи по темата и да търси сътрудничеството на всички заинтересовани страни, включително на местното население.
----------------------------------------------------

The project “Just Transition Eastern and Southern Europe” is financed by the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project financing instrument by the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMUB). Its implementation is supported by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union in order to mitigate greenhouse gas emissions. It does so through strengthening across-border dialogue and cooperation as well as exchange of knowledge and experience.
The information and views set out in this [report/study/article/publication…] are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety