Проект със Societe Generale Експресбанк | WWF

Проект със Societe Generale ЕкспресбанкВ края на минаалата година приключиха подготвителните дейности по проекта и стартира ... rel=
Освен залесяване с типични дървесни видове ще се извърши и засаждане на редки и застрашени растения
© Brent Stirton/Getty Images

Най-големият досега проект за възстановяване на редки и застрашени видове

Дървесни и растителни видове се завръщат в десет природни парка на България
Съвместната работа на WWF и Societe Generale Експресбанк включва партньорство за най-големия досега проект за възстановяване на редки и застрашени дървесни и растителни видове в десет природни парка на България.

Природните паркове, заедно с националните паркове, резерватите и защитените местности, са част от екологичната мрежа на страната, която общо обхваща едва 5% от територията на България.

Природните паркове представляват най-често вековни гори, в които се срещат редки видове като рис, мечка, вълк, лалугер, скален орел, черен кълвач, сухоземни костенурки и много други.

Съвместният проект на WWF и Societe Generale Експресбанк обхваща природните паркове Витоша, Златни пясъци, Русенски Лом, Шуменско плато, Българка, Персина, Врачански Балкан, Рилски манастир, Сините камъни и Странджа.

В тях до края на 2013 г. ще се извърши залесяване с клек, върба, ясен, бяла и черна топола, липа, цер, дъб, бук, бряст на обща площ от над 20 хил. кв. м., засаждане на редки и застрашени растителни видове като бяла и жълта водна лилия, водна детелина, рилски ревен и рилска иглика на площ от 7 хил. кв. м., възстановяване на характерни странджански растения като колхидски джел и тис на площ от 3 хил. кв.м., опазване на карстови извори в Шуменско плато, които имат голямо значение за гората и впечатляващите скални образувания в природния парк, както и отглеждане върху площ от 100 хил. кв.м. в Странджа на млади гори за висококачествена дървесина по новаторския Саарландски метод, използван от немските лесовъди, който съчетава опазването на горските местообитания с най-щадящите природата техники за добив на дървесина.

В проекта WWF работи в тясна връзка с администрациите на 10-те природни парка, които са част от Изпълнителна агенция по горите.