Рибни проходи | WWF

Рибни проходи rel=
Рибен проход при река Тамрушка
© Dimitar Kumanov
Рибни проходи

"Рибен проход" е биоинженерно съоръжение, което позволява миграцията на рибата в района на изкуствени бентове, прагове и други препятствия. Тези проходи трябва да правят възможни хранителната и размножителната миграция не само на рибата, но и на някои безгръбначни. Ако рибните проходи са изградени по начин, по който не позволяват миграцията на видовете в едната или и в двете посоки на реката, може да стигне до изчезване на съответния вид риба.

Дайте своя подпис, за да дадем шанс на рибите.

Ефективност

В световен мащаб се счита, че ако един рибен проход позволява преминаването на около 30% от видовете, то той може да се приеме за добър. Всеки проход се изгражда за определен вид риба и не може да удовлетвори изискванията на другите видове. Освен това в общия случай, рибните проходи позволяват преминаването на видове предимно от долу нагоре, тъй като в бавно движещата се вода над баража, рибата по-скоро случайно може да намери входа на прохода (водата се движи много бавно, а рибата има нужда от естествено течение, което да я заведе до прохода). При положение че един рибен проход работи, хищниците бързо се прифучават да ловуват в теснините там, което също спира миграцията.

Поради това тези съоръжения не могат да бъдат възприемани като панацея, а по-скоро като мярка за смекчаване на последиците от въздействието на преградите. Все пак рибните преходи намаляват ефекта на фрагментацията и позволяват известен обмен на генетична информация. Без тях разделените популации стават твърде уязвими и скоро напълно изчезват.

Вие също можете да помогнете, като подкрепите петицията на WWF.

Ситуацията в България

В България все още няма достатъчно научна информация за изискванията на местните видове сладководни риби към рибните проходи. За да е функциониращ, всеки рибоход би трябвало да се построи според специфичните изисквания както на видовете риба, които обитават съответния воден обект, така и на съответната река – нейния минимален и максимален обем. Рибните проходи биват няколко типа: байпас (обходни), басейнов тип, каменен тип, каменен дънен праг. Всеки един тип е подходящ за различни баражи, реки и видове риби, които се срещат в тях.

За съжаление в България почти всички рибни проходи са неподходящо избрани като тип или са построени без участието на специалисти. Съответно в над 90 % от случаите те изобщо не изпълняват функциите си, нито пък представляват устойчиво и надеждно решение на проблема с миграцията. В общия случай те са пригодени най-много за един-два вида, обитаващи съответната река, и не могат да отговорят на нуждите на всички организми. За разлика от практиката в някои други държави, където на един бент има по два типа рибен проход, у нас най-често да се прави стълба от бетон, която собствениците на съоръжения наричат рибен проход, въпреки че там често не се пропуска дори вода.

Известно е, че рибата няма крака, и съответно е необходимо проходите да отговарят на много критерии: водата в прохода да не тече прекалено бързо или твърде бавно; езерата между преградите да са с опредена дълбочина, ширина и дължина, където рибата да почива; височината на отделните стъпала да отговаря на възможностите на съответните местни видове; да има създадени близки до естествените условия, така че малките риби да имат прикритие от по-големите; изходът на тези съоръжения се вписва в течението, тъй като рибата следва талвега на реката и тн.

Почти всички новопостроени прегради по реките (в това число и ВЕЦ) са допуснати без оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съответно липсва точна информация какви видове се срещат в конкретния речен участък и какви трябва да са изискванията към рибните проходи. Уредбата в законите за тези съоръжения пък е крайно лаконична, а предвидената наредба за тях така и не е изработена. На теория рибните проходи трябва да се одобряват от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, но това рядко е факт. Липсва и контрол по отношение на стопанисването им.

Заедно можем да преодолеем тези проблеми - дайте своя глас за реките.

По-детайлна информация за рибните проходи можете да намерите тук и тук.
 
	© WWF
Подкрепете подписката за реките
© WWF

Решението:

  • Промени в Закона за рибарство и аквакултури.
  • Приемане на Наредба за рибните проходи от министерствата на околната среда и земеделието, в открита процедура.
  • Увеличаване на административния капацитет и правомощия по отношение на рибните проходи на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
  • Проектите за рибни проходи да бъдат подлагани на експертна оценка, така че да се взимат предвид особеностите на всяка река и различните видове риби
  • Въвеждане на задължителен период за привеждане на съществуващите съоръжения към новите изисквания.
  • Въвеждане на период за мониторинг на ново изградени рибни проходи и регламентиране на възможностите за корекции съобразно този период.
  • Прозрачност и граждански контрол при изграждане на нови съоръжения за преграждане на реките.