Отбелязваме Петъка на FSC - ден на отговорното ползване на горите | WWF

Отбелязваме Петъка на FSC - ден на отговорното ползване на горитеPosted on 29 September 2017
Логото на FSC показва, че продуктът произхожда от добре управлявани гори
Логото на FSC показва, че продуктът произхожда от добре управлявани гори
© N.C. Turner / WWF
На 29 септември светът отбелязва за девета поредна година Петъкът на FSC – международен ден на световния стандарт за отговорно управлявани гори. Съветът за стопанисване на горите (Forest Stewardship Council – FSC) е международна система за сертифициране, утвърдена като един от най-ефективните инструменти за устойчиво и отговорно управление на горите.

Международната природозащитна организация WWF подпомага активно сертифицирането по FSC в България. Вече близо 35 % от горите у нас са сертифицирани по FSC. 170 компании за преработка и търговия с дървесина също изпълняват изискванията на сертификата.

За да бъде сертифицирана по FSC дадена гора, трябва:

-    Определена площ от вековните гори да се оставят без стопанска и човешка намеса;
-    Да се опазват местообитанията на редки и застрашени от изчезване видове, както и самите видове;
-    Да се опазват водните течения чрез оставяне на буферни ивици по протежението им;
-    Да не се секат биотопните дървета – дърветата с хралупи и с гнезда;
-    Работниците, които извършват дърводобив и други горски мероприятия, трябва носят предпазно облекло, да използват щадяща техника – например не машинно, а биоразградимо масло;
-    Пресичането на водните течения трябва да става перпендикулярно, като се поставят скари и съоръжения, които да не позволят замътване на водите;
-    Да не се използват пестициди и силно-токсични химически вещества за борба с вредителите в горите или пък в горските разсадници;
-    Да не се използват ГМО;
-    Да се прилагат се мерки за ограничаване на незаконния дърводобив;
-    Да се зачитат интересите на местните хора и на работещите в горите.

От август 2017 г. в България влезе в сила националният FSC стандарт за сертификация на гори. С това България се нареди сред първите три държави в Европа, които разработиха и въведоха национални стандарти съгласно новите изисквания на FSC.

FSC е световна организация с идеална цел, посветена на насърчаването на отговорно управление на горите в световен мащаб. Организацията дава възможност на бизнеса и на потребителите да направят информиран избор за горските продуктите, които купуват, и така, по естествен път –  чрез ангажиране на силата на динамиката на пазара, да се създаде положителна промяна в управлението на горите. Всеки продукт с логото FSC гарантира, че използваната за неговото производство дървесина е от отговорно управлявани гори.

Процесът по сертификация на българските гори по системата FSC продължава. Повече за работата на WWF за въвеждане на FSC в България ще намерите тук.
 
Логото на FSC показва, че продуктът произхожда от добре управлявани гори
Логото на FSC показва, че продуктът произхожда от добре управлявани гори
© N.C. Turner / WWF Enlarge